الحاق بند (و) به ماده (۳) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
-
101017/ت48002ک
1392/05/02
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد