نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها پیرو بخشنامه شماره 1-11082-54-5090 مورخ 1360/09/02
-
1-5188-54-1300
1361/04/08
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
نام/تاریخ
دیدگاه