بخشنامه ریاست جمهوری در مورد ترک تشریفات معاملات و قراردادهای خارجی
-
22045
1376/08/07
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد