تصویب نامه درخصوص صدور مجوز به سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اجرای بند (ج) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور نسبت به تامین پانزده درصد (15%) سهم کارفرما
-
57709ت57939ه
1399/05/26
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد