انتقال پیمان
با ابلاغ قانون برگزاری مناقصات و الزام رعایت تشریفات مطابق قانون مذکور و آیین نامه ها ی مربوطه ارجاع کار و انعقاد قرارداد کلیه دستگاه های مشمول براساس فرآیند های تعریف شده انجام می پذیرد. علی ایحال با توجه به موارد فوق، بند 2‏-2 پیوست بخشنامه شماره 842‏/54‏-1088‏/102 مورخ 03‏/03‏/1378 با عنوان: « دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات مربوط به آنها» با موضوع جایگزینی پیمانکار که موجب ابهام برای دستگاه های اجرایی گردیده بود، با توجه به تعارض با قواعد آمره در حقوق عمومی و قانون، فاقد اعتبار و کان لم یکن است. بدیهی انجام معامله و انعقاد قرارداد برای دستگاه های مشمول قانون (و اصلاحات بعدی در قوانین دیگر) ، صرفاً از طریق قانون برگزاری مناقصات و مقررات مرتبط میسر خواهد بود. در صورت بروز شرایط خاصی که ادامه پیمان با پیمانکار مقدور نشود، مطابق مفاد پیمان در خصوص خاتمه یا فسخ اقدام شود.
1402/447307
1402/08/23
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد