بخشنامه به تمام دستگاه های موضوع بند "ب" ماده (1) قانون برگزاری مناقصات، درخصوص نحوه ارجاع پروژه‌های فناوری اطلاعات
-
100/103556
1387/11/07
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد