گنجینه استانداردهای کمیته‌ کامپیوتر و فرآوری داده ها سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
1 فناوری اطلاعات-روش­های آزمون برای مدارک مسافرتی قابل خواندن توسط ماشین (MRTD) و افزاره­ های مرتبط-قسمت 2: روش­های آزمون برای واسط غیر تماسی دانلود رایگان بخشنامه
2 فناوری اطلاعات -شبکه واپایش (کنترل )انجمن سبز همه جا حاضر -امنیت دانلود رایگان بخشنامه
3 فناوری اطلاعات هسته ی ابزار فراشی (MOF)گروه مدیریت شی دانلود رایگان بخشنامه
4 فناوری اطلاعات -پردازش توزیعی باز (ODP) استفاده از زبان مدل سازی یکپارچه (UML) برای مشخصات سامانه ODP دانلود رایگان بخشنامه
5 فناوری اطلاعات-جنبه های اقدامات قضایی و اجتماعی پیاده سازی فناوری های زیست سنجی (بیومتریک)تصویر نگاشت ها،نشانک ها و نمادها برای استفاده در سامانه های زیست سنجی -قسمت 1- اصول کلی دانلود رایگان بخشنامه
6 فناوری اطلاعات -ارزیابی فرآیند -کاربرد روشگان ارزیابی انطباق در ارزیابی برای مشخصات کیفیت فرآیند و بلوغ سازمانی دانلود رایگان بخشنامه
7 فناوری اطلاعات -ویژگی امنیت لایه انتقال (TLS) برای سامانه های ذخیره سازی دانلود رایگان بخشنامه
8 فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیک خانگی (HES) -قسمت 3-11-پروتکل بسته -کوتاه بی سیم مدوله شده با بسامد (FMWSP)بهینه سازی شده برای برداشت انرژی معماری و پروتکل های لایه زیرین دانلود رایگان بخشنامه
9 خدمات مالی-مدیریت و امنیت شماره شناسایی شخصی (PIN)-قسمت 4-الزامات رسیدگی PIN در تجارت الکترونیک برای تراکنش های پرداخت دانلود رایگان بخشنامه
10 خدمات مالی -افزاره های رمز نگاری امن (خرده فروشی )-قسمت 2- بازبینه های انطباق امنیتی برای افزاره های استفاده شده در تراکنش های مالی دانلود رایگان بخشنامه
11 فناوری اطلاعات -فناوری های سامانه های گروه متخصصین تصویر متحرک (MPEG) -قسمت12-گونه های نمونه در قالب فایل رسانه بر پایه سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO) دانلود رایگان بخشنامه
12 فناوری اطلاعات -واسط های کاربر -پیشانه (کنسول )از دور جهانی-قسمت 5- توصیف منبع دانلود رایگان بخشنامه
13 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -الگوریتم های رمز گذاری-قسمت 5- رمزهای شناسه مبنا دانلود رایگان بخشنامه
14 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -الگوریتم های رمز گذاری-قسمت1 - کلیات دانلود رایگان بخشنامه
15 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-ایین کار برای حفاظت از اطلاعات قابل شناسایی شخصی (PII) در ابرهای عمومی که به عنوان پردازشگرهای PII عمل می کنند دانلود رایگان بخشنامه
16 فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت اطلاعات برای روابط با تامین کننده -قسمت 2- الزامات دانلود رایگان بخشنامه
17 فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای تضمین مناسب بودن و کفایت روش تحقیقات رخداد دانلود رایگان بخشنامه
18 فناوری اطلاعات -جاری سازی تطبیقی پویا روی (DASH)HTTP -قسمت4-اصالت سنجی و رمز گذاری قطعه دانلود رایگان بخشنامه
19 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -حفاظت اطلاعات زیست سنجشی دانلود رایگان بخشنامه
20 فناوری اطلاعات -عملکرد دستگاه سامانه مکان یابی بی درنگ (RTLS) روش های آزمون -قسمت 61-واسط هوایی فراپهن باند (UWB) با فرکانس دانلود رایگان بخشنامه
21 فناوری اطلاعات -عملکرد دستگاه سامانه مکان یابی بی درنگ (RTLS) روش های آزمون -قسمت 61-واسط هوایی فراپهن باند (UWB) با فرکانس تکرار پالس نرخ پایین دانلود رایگان بخشنامه
22 فناوری اطلاعات -حاکمیت فناوری اطلاعات (IT) راهنمای پیاده سازی دانلود رایگان بخشنامه
23 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-فرایندهای ساماندهی آسیب پذیری دانلود رایگان بخشنامه
24 فناوری اطلاعات -شبکه های حسگر -واسط عمومی برنامه کاربردی شبکه حسگر دانلود رایگان بخشنامه
25 فناوری اطلاعات -رایانش ابری-معماری مرجع دانلود رایگان بخشنامه
26 فناوری اطلاعات -رایانش ابری-مرور کلی و واژگان دانلود رایگان بخشنامه
27 کارتهای شناسایی-عمر خدمت کارت قسمت 2- روش های ارزشیابی دانلود رایگان بخشنامه
28 فناوری اطلاعات - مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -استاندارد لایه فیزیکی -لایه دسترسی رسانه (MAC/PHY) برای شبکه بی سیم موردی (ادهاک) برای پشتیبانی کیفیت خدمت (QoS) د رمحیط کار صنعتی دانلود رایگان بخشنامه
29 فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای تحلیل و تفسیر شواهد رقمی (دیجیتالی ) دانلود رایگان بخشنامه
30 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -انتخاب ،استقرار و عملیات سامانه های آشکار سازی و پیش گیری نفوذ (idps) دانلود رایگان بخشنامه
31 فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 5-7-گروه بندی هوشمند و به اشتراک گذاری منبع برای کلاس 2 و کلاس 3 HES -معمار سامانه دسترسی از دور دانلود رایگان بخشنامه
32 فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 3-4-واسط لایه کاربرد با لایه های ارتباطی پایین تر برای افزاره های واپایشی (کنترلی )بهبود یافته شبکه HES رده 1 دانلود رایگان بخشنامه
33 فناوری اطلاعات -سنجش نرم افزار -سنجش اندازه کارکردی-قسمت 6- راهنما برای استفاده از مجموعه استانداردهای ISO\IEC 14143 و استانداردهای مرتبط دانلود رایگان بخشنامه
34 فناوری اطلاعات -چارچوب کاری فرمدل-برای تعامل پذیری (MFI)-قسمت 8-فرامدل برای ثبت مدل نقش و هدف دانلود رایگان بخشنامه
35 فناوری اطلاعات -چارچوب کاری فرامدل برای تعامل پذیری (MFI)-قسمت 7-فرمدل برای ثبت مدل خدمت دانلود رایگان بخشنامه
36 فناوری اطلاعات -چارچوب کاری فرامدل برای تعامل پذیری (MFI) قسمت 6- خلاصه رجیستری دانلود رایگان بخشنامه
37 فناوری اطلاعات -واسط های کاربری رسانه های پرمحتوا-قسمت 3- نرم افزار مرجع و انطباق دانلود رایگان بخشنامه
38 فناوری اطلاعات -انطباق دستگاه سامانه مکان یابی بی درنگ (RTLS) روشهای آزمون -قسمت 62-واسط هوایی فراپهن باند (UWB) با فرکانس تکرار پالس نرخ بالا دانلود رایگان بخشنامه
39 فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده های زیست سنجی تعریف شده در استاندارد ISO/IEC 19794-قسمت 8- داده های استخوان بندی الگوی انگشت دانلود رایگان بخشنامه
40 فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده های زیست سنجی تعریف شده در استاندارد ISO/IEC 19794-قسمت 10- داده های تصویر سایه نمای هندسی دست دانلود رایگان بخشنامه
41 فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده های زیست سنجی تعریف شده در استاندارد ISO/IEC 19794-قسمت 1- روشگان آزمون انطباق تعمیم یافته دانلود رایگان بخشنامه
42 فناوری اطلاعات -حاکمیت فناوری اطلاعات (IT) برای سازمان دانلود رایگان بخشنامه
43 فناوری اطلاعات -چارچوب چند رسانه ای (گروه خبرگان تصویر متحرک -21)(mpeg-21) قسمت 9- قالب پرونده دانلود رایگان بخشنامه
44 کارتهای شناسایی-عمر خدمتی کارت -قسمت1- الزامات و رخ نمون های کاربرد دانلود رایگان بخشنامه
45 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-آیین کار برای کنترل های امنیت اطلاعات دانلود رایگان بخشنامه
46 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -سیستم های (سامانه های ) مدیریت امنیت اطلاعات-مرور کلی و واژگان دانلود رایگان بخشنامه
47 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-امنیت برنامه کاربردی -قسمت 1- مرور کلی و مفاهیم دانلود رایگان بخشنامه
48 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -سامانه (سیستم ) مدیریت امنیت اطلاعات-الزامات دانلود رایگان بخشنامه
49 کارت شناسایی -روشهای آزمون -قسمت 2- کارت های دارای نوار مغناطیسی دانلود رایگان بخشنامه
50 کارت شناسایی -روشهای آزمون -قسمت 1- مشخصه های کلی دانلود رایگان بخشنامه
51 کارت شناسایی-کارت های مدار (های ) مجتمع تماسی -قسمت 10-سیگنال های الکترونیکی و پاسخ به بازنشانی برای کارتهای همزمان دانلود رایگان بخشنامه
52 فن آوری اطلاعات -چیدمان صفحه کلید برای سامانه های اداری قسمت 11- عملکرد کلیدهای مرده و مجموعه کاراکترهای وارد شده توسط کلید های مرده دانلود رایگان بخشنامه
53 کارتهای شناسایی -عمر خدمتی کارت -قسمت 1- الزامات و رخ نمون های کاربرد دانلود رایگان بخشنامه
54 فن آوری اطلاعات -داده های آزمون قابل خواندن توسط ماشین برای آزمون و گزارش گیری زیست سنجی -قسمت 1- گزارش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
55 فن آوری اطلاعات -واسط کاربر -واسط های کاربر مبتنی بر حرکت در میان افزاره ها و روش ها-قسمت 1- چارچوب کاری دانلود رایگان بخشنامه
56 فناوری اطلاعات -شناسه های مشترک دانلود رایگان بخشنامه
57 فناوری اطلاعات -نگاشت های عنوان -قسمت 5- مدل مرجع دانلود رایگان بخشنامه
58 فناوری اطلاعات-زبان های تعریف طرحواره ای سند (DSDL) -قسمت 5- انواع داده ای توسعه پذیر دانلود رایگان بخشنامه
59 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مرور کلی مدیریت سامانه ها دانلود رایگان بخشنامه
60 مهندسی نرم افزار -نیازمندی های کیفی سامانه و نرم افزار و ارزشیابی آن (SQuaRE) نیازمندیهای قالب مشترک صنعتی (CIF) برای قابلیت استفاده -شرح زمینه استفاده دانلود رایگان بخشنامه
61 مهندسی نرم افزار -نیازمندی های کیفی سامانه و نرم افزار و ارزشیابی آن (SQUARE) -نیازمندی های کیفی محصول نرم افزاری آماده استفاده و دستور العمل آزمون دانلود رایگان بخشنامه
62 فناوری اطلاعات -توسعه پایدار برای فناوری اطلاعات و توسط آن -واپایش (کنترل ) و پایش منبع مرکز داده هوشمند دانلود رایگان بخشنامه
63 مهندسی سامانه ها و نرم افزار -تدوین مستندات کاربر در یک محیط توسعه نرم افزار چابکانه دانلود رایگان بخشنامه
64 فناوری اطلاعات مدل مرجع شی دارای محتوای قابل اشتراک (SCORM) قسمت 1- مرور کلی دانلود رایگان بخشنامه
65 فناوری اطلاعات برای یادگیری ،آموزش و پرورش -مدل اطلاعاتی برای شایستگی -قسمت 2- مدل اطلاعاتی سطح کارایی دانلود رایگان بخشنامه
66 فناوری اطلاعات برای یادگیری ،آموزش و پرورش -مدل اطلاعاتی برای شایستگی -قسمت 1- چارچوب کلی و مدل اطلاعاتی شایستگی دانلود رایگان بخشنامه
67 فناوری اطلاعات روشگان ارزیابی برای تاثیر محیطی در عملکرد سامانه زیست سنجی دانلود رایگان بخشنامه
68 فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (RFID) برای مدیریت اقلام -زیر ساخت سامانه نرم افزار - قسمت 1- معماری دانلود رایگان بخشنامه
69 فناوری اطلاعات -شبکه های حس گر -معماری مرجع شبکه های حس گر (SNRA) -قسمت 6- برنامه های کاربردی دانلود رایگان بخشنامه
70 فناوری اطلاعات -شبکه های حس گر -معماری مرجع شبکه های حس گر (SNRA)-قسمت 3- دیدگاه های معماری مرجع دانلود رایگان بخشنامه
71 فناوری اطلاعات -الزامات تشکیل و اعتبار سنجی مسیر گواهی دیجیتالی دانلود رایگان بخشنامه
72 فناوری اطلاعات -مدیریت خدمات قسمت 4- مدل مرجع فرآیند دانلود رایگان بخشنامه
73 مهندسی سامانه ها و نرم افزار-چارچوب هم سنجی عملکرد پروژه فناوری اطلاعات -قسمت 2- الزامات هم سنجی دانلود رایگان بخشنامه
74 مهندسی سامانه ها و نرم افزار-تضمین سامانه ها و نرم افزار -قسمت 1- مفاهیم و واژگان دانلود رایگان بخشنامه
75 مهندسی سامانه ها و نرم افزار-مدیریت محتوا برای مستند سازی مدیریت چرخه حیات محصول ، کاربر و خدمت دانلود رایگان بخشنامه
76 فن آوری اطلاعات -برنامه نویسی باکارائی بالا و تحویل رسانه در محیط های ناهمگن -قسمت 11- اطلاعات ترکیبی برای انتقال رسانه MPEG دانلود رایگان بخشنامه
77 فن آوری اطلاعات -ارزیابی فرایند -مدل ارزیابی فرایند برای آزمون نرم افزار دانلود رایگان بخشنامه
78 فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -روش های آزمون NFCIP-2 دانلود رایگان بخشنامه
79 فناوری اطلاعات -چارچوب مخاطره (ریسک)جرم شناسی رقمی (دیجیتالی )از منظر حاکمیت دانلود رایگان بخشنامه
80 فناوری اطلاعات -پیاده سازی و بهره برداری کابل کشی بنای مشتری-قسمت 3- آزمون کابل کشی تار(فیبر )نوری دانلود رایگان بخشنامه
81 فناوری اطلاعات -راهنمای استانداردها و کاربردهای مقایسه ای زیست سنجی روی کارت دانلود رایگان بخشنامه
82 فناوری اطلاعات -حاکمیت فناوری اطلاعات -چارچوب و مدل دانلود رایگان بخشنامه
83 فناوری اطلاعات -شناسایی خودکار و فنون اخذ داده ها-خواندن و نمایش نگاشت رابطه ای شی (ORM) توسط افزاره های سیار دانلود رایگان بخشنامه
84 فناوری اطلاعات راهنماهایی برای واسط کاربری در راهبردی گزینگان (منو)-قسمت 2- راهبری با افزاره های 4 جهتی دانلود رایگان بخشنامه
85 فناوری اطلاعات -راهنماهای حفاظت از سامانه ورودی خروجی پایه (با یوس )BIOS دانلود رایگان بخشنامه
86 فناوری اطلاعات -مدیریت ذخیره سازی قسمت 2- معماری عمومی دانلود رایگان بخشنامه
87 فناوری اطلاعات -مدیریت ذخیره سازی قسمت 1- مرور کلی دانلود رایگان بخشنامه
88 فناوری اطلاعات -کد گذاری با بازده زیاد و تحویل رسانه در محیط های ناهنگون قسمت 8- ویژگی انطباق برای کد گذاری ویدئویی با بازده زیاد(HEVC) دانلود رایگان بخشنامه
89 فناوری اطلاعات -کد گذاری با بازده زیاد و تحویل رسانه در محیط های ناهمگون قسمت 5- نرم افزار مرجع برای کد گذاری ویدئو با بازده زیاد دانلود رایگان بخشنامه
90 فناوری اطلاعات -کد گذاری با بازده زیاد و تحویل رسانه در محیط های ناهمگون قسمت 10-کدهای تصحیح خطای پیش سو (fec) انتقال رسانه گروه متخصصات تصویر متحرک (mpeg) دانلود رایگان بخشنامه
91 فناوری اطلاعات -رسانه های ضبط شده رقمی (دیجیتالی ) به منظور ذخیره سازی و تبادل اطلاعات -روش انتقال داده ها برای لوح های دیسک های چند منظوره رقمی قابل خواندن DVD-R چند منظوره رقمی قابل نوشتن مجدد DVD-RW چند منظوره رقمی با حافظه دستیابی تصادفی DVD-RAM قابل دانلود رایگان بخشنامه
92 فناوری اطلاعات -کابل کشی عمومی ساختمان و محوطه مشتری دانلود رایگان بخشنامه
93 فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات بین سامانه ها-اتصالات متقابل چند نقطه ای جفت پیچیده شده دانلود رایگان بخشنامه
94 فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها- شبکه محدوده میدان مغناطیسی (MFAN) -قسمت 2- پروتکل کنترل (واپایش )درون باند برای انتقال توان به صورت بی سیم دانلود رایگان بخشنامه
95 فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات بین سامانه ها-شبکه در محدوده میدان مغناطیسی (MFAN)-قسمت 1-واسط هوا دانلود رایگان بخشنامه
96 فناوری اطلاعات -تبادل فراداده زبان نشانه گذاری بسط پذیر (xml)گروه مدیریت شی ء (xmi) دانلود رایگان بخشنامه
97 فناوری اطلاعات -ارتباطات چند بخشی سیار -پروتکل شبکه های چند بخشی پروتکل اینترنت(IP) بومی دانلود رایگان بخشنامه
98 فناوری اطلاعات -واپایش (کنترل) و مدیریت افزاره -قسمت3- ویژگی پروتکل تحویل پیام قابل اطمینان دانلود رایگان بخشنامه
99 تبادل داده ها و فراداده های آماری (sdmx) دانلود رایگان بخشنامه
100 سری Y_ اطلاعات جهانی ،زیر ساخت ،جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی -رایانش ابری -الزامات زیر ساخت رایانش ابری دانلود رایگان بخشنامه
101 فناوری اطلاعات -شبکه توری با انرژی کارا با قابلیت بیکن بی سیم (WiBEEM) برای خدمت شبکه خانگی بی سیم -قسمت 3- لایه شبکه (NWK) دانلود رایگان بخشنامه
102 فناوری اطلاعات -شبکه توری با انرژی کارا با قابلیت بیکن بی سیم (WiBEEM) برای خدمات شبکه خانگی بی سیم -قسمت 1- لایه فیزیکی دانلود رایگان بخشنامه
103 سری Y-اطلاعات جهانی ،زیر ساخت ،جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی -رایانش ابری- چارچوب کاری و الزامات سطح بالای رایانش ابری دانلود رایگان بخشنامه
104 سری Y- اطلاعات جهانی ،زیر ساخت ، جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی -شبکه های آینده -شبکه های هوشمند همه جا گاه (حاضر در همه جا) واپایش ترافیک هوشمند و کارکردهای مدیریت منبع دانلود رایگان بخشنامه
105 سری Y- اطلاعات جهانی ،زیر ساخت ،جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی -شبکه های آینده -شبکه های هوشمند همه جاگاه (حاضر در همه جا) -مرور کلی دانلود رایگان بخشنامه
106 مهندسی نرم افزار و سامانه ها -آزمون نرم افزار-قسمت 3-مستند سازی آزمون دانلود رایگان بخشنامه
107 فن آوری اطلاعات -چارچوب کاری فرامدل برای تعامل پذیری (MFI) قسمت 5- فرامدلی برای ثبت مدل فرایند دانلود رایگان بخشنامه
108 فناوری اطلاعات -چارچوب کاری فرامدل برای تعامل پذیری (MFI) -قسمت 12- فرامدلی برای ثبت مدل اطلاعات دانلود رایگان بخشنامه
109 فناوری اطلاعات -چارچوب کاری فرامدل برای تعامل پذیری (MFI) -قسمت 10- مدل هسته و نگاشت پایه دانلود رایگان بخشنامه
110 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-امضاهای رقمی (دیجیتالی)ناشناس -قسمت 1-کلیات دانلود رایگان بخشنامه
111 کارتهای شناسایی -کارتهای حافظه نوری -قسمت 3-فنون اصالت سنجی دانلود رایگان بخشنامه
112 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -چارچوبی برای مدیریت هویت-قسمت 2-الزامات و معماری مرجع دانلود رایگان بخشنامه
113 فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده زیست سنجی تعریف شده در ISO\IEC 19794 -قسمت 9- داده تصویر عروقی دانلود رایگان بخشنامه
114 فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده زیست سنجی تعریف شده در ISO\IEC 19794 -قسمت 7 - امضا-امضانگاری داده سری های زمانی دانلود رایگان بخشنامه
115 فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده زیست سنجی تعریف شده در ISO\IEC 19794 -قسمت 6- داده تصویر عنبیه دانلود رایگان بخشنامه
116 اطلاعات و دبیزش -شناسایی با بسامد رادیویی (RFID) در کتابخانه ها -قسمت 3- کد گذاری با طول ثابت دانلود رایگان بخشنامه
117 اطلاعات و دبیزش (مستند سازی)-شناسایی بسامد رادیویی (RFID) در کتابخانه ها-قسمت 2 کد گذاری عناصر داده RFID براساس قواعدی از استاندارد ملی شماره 15962 دانلود رایگان بخشنامه
118 اطلاعات و دبیزش (مستند سازی)-شناسایی بسامد رادیویی (RFID) در کتابخانه ها-قسمت 1- عناصر داده و رهنمود های عمومی برای اجرا دانلود رایگان بخشنامه
119 فناوری اطلاعات -آزمون عملکرد و گزارش دهی زیست سنجی -قسمت 4- آزمون عملکرد همکاری متقابل دانلود رایگان بخشنامه
120 فناوری اطلاعات -آزمون عملکرد و گزارش دهی زیست سنجی -قسمت 2- روش گان های آزمون برای ارزیابی فناوری و فرانامه دانلود رایگان بخشنامه
121 فناوری اطلاعات -آزمون عملکرد و گزارش دهی زیست سنجی -قسمت 1- اصول و چارچوب دانلود رایگان بخشنامه
122 فناوری اطلاعات -یادگیری ،آموزش و پرورش-فراداده ای برای منابع یادگیری -قسمت 5- عناصر آموزشی دانلود رایگان بخشنامه
123 فناوری اطلاعات -یادگیری ،آموزش و پرورش -فراداده برای منابع یادگیری -قسمت 4-عناصر فنی دانلود رایگان بخشنامه
124 فناوری اطلاعات -یادگیری ،آموزش و پرورش -فراداده برای منابع یادگیری -قسمت 3- رخ نمای برنامه کاربردی پایه دانلود رایگان بخشنامه
125 فناوری اطلاعات -یادگیری ،آموزش و پرورش -فراداده برای منابع یادگیری -قسمت 2- عناصر هسته دوبلین دانلود رایگان بخشنامه
126 فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا ((UPnP) -قسمت 7-11-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره روشنایی -خدمت توان سوده (سوییچ) دانلود رایگان بخشنامه
127 فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (UPnP) -قسمت 3-11-پروتکل واپایش افزاره صوتی تصویری -خدمت مدیریت اتصال دانلود رایگان بخشنامه
128 فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا ((UPnP) -قسمت 12-2-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره واسط کاربر دور-افزاره کارساز واسط کاربر دور دانلود رایگان بخشنامه
129 فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا ((UPnP) -قسمت 12-11-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره واسط کاربر دور-خدمت کارساز واسط کاربر دور دانلود رایگان بخشنامه
130 فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا ((UPnP) -قسمت 12-2-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره واسط کاربر دور-خدمت کار خواه واسط کاربر دور دانلود رایگان بخشنامه
131 فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا ((UPnP) -قسمت 12-1-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره واسط کاربر دور-افزاره کارخواه واسط کاربر دور دانلود رایگان بخشنامه
132 فناوری اطلاعات -مهندسی نرم افزار و سامانه ها- FiSMA1.1 روش سنجش اندازه کارکردی دانلود رایگان بخشنامه
133 فناوری اطلاعات -فنون شناسایی و اخذ خودکار داده -شناسایی منحصر به فرد -قسمت 6- گروه بندی ها دانلود رایگان بخشنامه
134 فناوری اطلاعات-فنون شناسایی و اخذ خودکار داده -شناسایی منحصر به فرد -قسمت 4- محصولات و بسته های محصول مجزا دانلود رایگان بخشنامه
135 فناوری اطلاعات-فنون شناسایی و اخذ خودکار داده -شناسایی منحصر به فرد -قسمت 3- قواعد مشترک دانلود رایگان بخشنامه
136 فناوری اطلاعات-فنون شناسایی و اخذ خودکار داده -شناسایی منحصر به فرد -قسمت 2- رویه های ثبت دانلود رایگان بخشنامه
137 فناوری اطلاعات-فنون شناسایی و اخذ خودکار داده -شناسایی منحصر به فرد -قسمت 1- واحدهای حمل و نقل مجزا دانلود رایگان بخشنامه
138 کارت های شناسایی کارت های حافظه نوری-روش ذخیره سازی خطی -قسمت 4- ساختارهای منطقی داده ها دانلود رایگان بخشنامه
139 فناوری اطلاعات -واسط های کاربر -پیشانه (کنسول )از دور جهانی -قسمت 6- یکپارچگی خدمت وب دانلود رایگان بخشنامه
140 فناوری اطلاعات -واسط های کاربر -پیشانه (کنسول )از دور جهانی -قسمت 2- توصیف سوکت واسط کاربر دانلود رایگان بخشنامه
141 فناوری اطلاعات -واسط های کاربر -پیشانه (کنسول )از دور جهانی -قسمت 1- چارچوب کلی دانلود رایگان بخشنامه
142 فناوری اطلاعات -فنون امنیت -خدمت های مهر زمانی -قسمت 4- قابلیت ردیابی منابع زمانی دانلود رایگان بخشنامه
143 فناوری اطلاعات-فنون امنیتی-خدمات مهر زمانی-قسمت اول -چارچوب دانلود رایگان بخشنامه
144 Information technology — Security (Part 4) - متن انگلیسی دانلود رایگان بخشنامه
145 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهای مدیریت امنیت اطلاعات برای سامانه های کنترل فرایند خاص صنایع انرژی همگانی مبتنی بر استاندارد ISO-IEC 27002 دانلود رایگان بخشنامه
146 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -مدیریت امنیت اطلاعات -اقتصادهای سازمانی دانلود رایگان بخشنامه
147 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت اطلاعات برای روابط تامین کننده -قسمت 1- مرور کلی و مفاهیم دانلود رایگان بخشنامه
148 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه قسمت 4- امن سازی ارتباطات بین شبکه ها با استفاده از دروازه های امنیتی دانلود رایگان بخشنامه
149 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه قسمت 3- فرانامه های شبکه بندی مرجع-تهدیدها -فنون طراحی و مسائل کنترلی دانلود رایگان بخشنامه
150 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنمای پیاده سازی یکپارچه استانداردهای ISO-IEC27001,ISO-IEC20000-1 دانلود رایگان بخشنامه
151 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت اطلاعات برای روابط تامین کننده -قسمت 3-راهنماهایی برای امنیت زنجیره تامین فناوری اطلاعات و ارتباطات دانلود رایگان بخشنامه
152 فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 9-13- پروتکل واپایش افزاره تصویر برداری خدمت پویش دانلود رایگان بخشنامه
153 فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 9-12- پروتکل واپایش افزاره تصویر برداری خدمت پایه چاپ دانلود رایگان بخشنامه
154 فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 9-10- پروتکل واپایش افزاره تصویر برداری خدمت فعالیت خارجی دانلود رایگان بخشنامه
155 فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 6-16- پروتکل کنترل افزاره گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع -خدمت نقطه تنظیم دما دانلود رایگان بخشنامه
156 فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 6-15- پروتکل کنترل افزاره گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع -خدمت حسگر دما دانلود رایگان بخشنامه
157 فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 6-13- پروتکل کنترل افزاره گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع -خدمت وضعیت خانه دانلود رایگان بخشنامه
158 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای امنیت فضای مجازی دانلود رایگان بخشنامه
159 کارتهای شناسایی-کارت های مدارمجتمع-قسمت 11- درستی سنجی افراد از طریق روشهای زیست سنجی (بیومتریک) دانلود رایگان بخشنامه
160 تجهیزات فناوری اطلاعات -ایمنی -قسمت 21-تغذیه توان از دور دانلود رایگان بخشنامه
161 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه قسمت 4- امن سازی ارتباطات بین شبکه ها با استفاده از دروازه های امنیتی دانلود رایگان بخشنامه
162 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای شناسایی ، جمع آوری ، اکتساب و حفاظت از شواهد رقمی (دیجیتال ) دانلود رایگان بخشنامه
163 فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (RFID) برای مدیریت اقلام-زیر ساخت سامانه نرم افزاری -قسمت3- مدیریت افزاره دانلود رایگان بخشنامه
164 فناوری اطلاعات -شبکه های حسگر-خدمات و واسط های پشتیبان پردازش اطلاعات مشارکتی در شبکه های حسگر هوشمند دانلود رایگان بخشنامه
165 فناوری اطلاعات -شبکه های حس گر-معماری مرجع شبکه حس گر (snra)قسمت 5-تعاریف واسط دانلود رایگان بخشنامه
166 فناوری اطلاعات -شبکه های حس گر-معماری مرجع شبکه حس گر (snra)قسمت 4-مدل های هستار دانلود رایگان بخشنامه
167 فناوری اطلاعات -شبکه های حسگر -معماری مرجع شبکه ی حسگر (snra) -قسمت 2- واژگان و اصطلاح شناسی دانلود رایگان بخشنامه
168 فناوری اطلاعات -شبکه های حس گر-معماری مرجع شبکه حس گر (snra)قسمت 1-مرور کلی و الزامات دانلود رایگان بخشنامه
169 سری x شبکه های داده ها،امنیت و ارتباطات سامانه باز خدمات و کاربردهای ایمن -امنیت شبکه حس گر همه جاگاه -الزامات امنیتی برای مسیریابی شبکه حس گر بی سیم دانلود رایگان بخشنامه
170 فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات بین سامانه ها -چارچوب کاری امنیت برای شبکه های حس گر همه جاگاه دانلود رایگان بخشنامه
171 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-اصالت سنجی هستار ناشناس-قسمت 2- سازوکارهایی براساس امضاهایی که از یک کلید عمومی گروهی استفاده می کنند دانلود رایگان بخشنامه
172 الزامات پروتکل درخواست صدور گواهی در زیر ساخت کلید عمومی ایران دانلود رایگان بخشنامه
173 کارت های شناسایی -واسط های برنامه نویسی کارت های مدار مجتمع -قسمت 6- رویه های مرجع ذی صلاح ثبت پروتکل های اصالت سنجی به منظور هم کنش پذیری دانلود رایگان بخشنامه
174 مهندسی سامانه ها و نرم افزار-تضمین سامانه ها و نرم افزار -قسمت 4- تضمین در چرخه عمر دانلود رایگان بخشنامه
175 مهندسی نرم افزار و سامانه ها-ارزیابی و الزامات کیفی محصول نرم افزاری (SQuaRE)- قالب صنعتی مشترک (CIF) برای قابلیت استفاده -گزارش نیازهای کاربر دانلود رایگان بخشنامه
176 مهندسی نرم افزار و سامانه ها-مدل مرجع برای مهندسی و مدیریت خط تولید دانلود رایگان بخشنامه
177 فن آوری اطلاعات -فن آوری های بستر خدمت چند رسانه ای -قسمت 1- معماری دانلود رایگان بخشنامه
178 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -رمز نگاری سبک-قسمت 4- سازوکارهای استفاده از فنون نامتقارن دانلود رایگان بخشنامه
179 فناوری اطلاعات -پروتکل مدیریت گروه دانلود رایگان بخشنامه
180 فناوری اطلاعات -واپایش (کنترل)و مدیریت افزاره-قسمت 1-معماری دانلود رایگان بخشنامه
181 فناوری اطلاعات -سامانه روی کارت زیست سنجی -قسمت 1-الزامات هسته دانلود رایگان بخشنامه
182 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -افشای آسیب پذیری دانلود رایگان بخشنامه
183 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -چارچوب کاری معماری حریم دانلود رایگان بخشنامه
184 زبان نشانه گذاری توسعه پذیر کسب و کار الکترونیکی (ebxmil)-قسمت 5- ویژگی مولفه های اصلی (ccs) دانلود رایگان بخشنامه
185 فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات بین سامانه ها -پیشکار (پروکسی )میزبان های در حالت خواب دانلود رایگان بخشنامه
186 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -قسمت 1-سامانه تفکیک شناسانه شی ء دانلود رایگان بخشنامه
187 مهندسی نرم افزار و سامانه ها -آزمون نرم افزار -قسمت 2- فرایندهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
188 مهندسی نرم افزار و سامانه ها -آزمون نرم افزار -قسمت 1- مفاهیم و تعاریف دانلود رایگان بخشنامه
189 مهندسی سامانه ها و نرم افزار-الزاماتی برای کارفرمایان و تامین کنندگان مستند سازی کاربری دانلود رایگان بخشنامه
190 مهندسی سامانه ها و نرم افزار-الزاماتی برای مدیران مستند سازی کاربری دانلود رایگان بخشنامه
191 فناوری اطلاعات -چارچوب فرامدل برای هم کنش پذیری (تعامل پذیری ) (mfi) قسمت 3-فرامدلی برای ثبت هستی شناسی دانلود رایگان بخشنامه
192 فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعات قلم(فونت)قسمت 2- قالب تبادل دانلود رایگان بخشنامه
193 فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعات قلم(فونت)قسمت 1- معماری دانلود رایگان بخشنامه
194 فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -فرمان پیکر بندی جلویی -انتهایی برای NFC-WI (NFC-FEC) دانلود رایگان بخشنامه
195 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -مرزگذاری اصالت سنجی شده دانلود رایگان بخشنامه
196 فناوری اطلاعات -کد بندی عمومی تصاویر متحرک و اطلاعات شنیداری مرتبط -قسمت 9- توسعه واسط بی درنگ برای کدگشاهای سامانه ها دانلود رایگان بخشنامه
197 فناوری اطلاعات -فنون امنیت -امضاهای رقمی (دیجیتالی )ناشناس -قسمت 2- سازوکارهایی با استفاده از یک کلید عمومی گروهی دانلود رایگان بخشنامه
198 فناوری اطلاعات -فنون امنیت -الزامات امنیت برای پودمان های رمز نگاری دانلود رایگان بخشنامه
199 مهندس نرم افزار و سامانه ها -ابزار ها و روش هایی برای مهندسی الزامات خط تولید دانلود رایگان بخشنامه
200 فناوری اطلاعات -شناسایی و مدیریت اقلام سیار -پروتکل حفظ حریم مصرف کننده برای خدمات شناسایی بسامد رادیویی (RFID) سیار دانلود رایگان بخشنامه
201 فناوری اطلاعات -محتوای رسانه و وارسی (کنترل)-قسمت 7- انطباق و نرم افزار مرجع دانلود رایگان بخشنامه
202 فناوری اطلاعات -محتوای رسانه و وارسی (کنترل)-قسمت 1- معماری دانلود رایگان بخشنامه
203 فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -امنیت ارتباط میدان نزدیک (nfc) -قسمت 2- استاندارد رمز نگاری ارتباط میدان نزدیک امن (NFC-SEC) با به کارگیری منحنی های بیضوی دیفی-هلمن (ECDH) و استاندارد رمز بندی پیشرفته (AES) دانلود رایگان بخشنامه
204 فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -امنیت ارتباط میدان نزدیک (nfc)-قسمت 1-پروتکل و خدمات امنیتی ارتباط میدان نزدیک -امن (NFC-SEC) -پروتکل و واسط ارتباط میدان نزدیک (NFCIP-1) دانلود رایگان بخشنامه
205 فناوری اطلاعات -تجهیزات اداری -خصوصیات کیفی چاپ برای نشان های پستی رقمی (دیجیتال ) با قابلیت خواندن توسط ماشین دانلود رایگان بخشنامه
206 فناوری اطلاعات -سامانه کد گذاری تصویر گروه مشترک کارشناسان عکاسی 2000 (JPEG2000) -قسمت 6- قالب فایل تصویر ترکیبی دانلود رایگان بخشنامه
207 فناوری اطلاعات -سامانه کد گذاری تصویر گروه مشترک کارشناسان عکاسی 2000 (JPEG2000) -قسمت 14- مرجع و بازنمایی زبان فراداد توسعه پذیر (XML) دانلود رایگان بخشنامه
208 فناوری اطلاعات -فناوری های ویدیوی گروه کارشناسان تصویر متحرک (MPEG)-قسمت5-نرم افزار مرجع و انطباق کد گذاری رسانه با قابلیت باز پیکربندی دانلود رایگان بخشنامه
209 شیوه های نمونه گیری تصادفی و تصادفی سازی دانلود رایگان بخشنامه
210 روش های کمی در بهبود فرآیند -شش سیگما-قسمت 2-ابزارها و فنون دانلود رایگان بخشنامه
211 فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای پردازش تصویر و بازنمایی داده های محیطی -رویه هایی برای ثبت اقلام دانلود رایگان بخشنامه
212 شبکه های ارتباطی صنعتی -رخ نمون ها-قسمت 5-4-نصب فیلدباس ها-رخ نمون های نصب برای پروتکل ارتباطی فناوری فیلدباس 4(CPF 4 ) دانلود رایگان بخشنامه
213 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -کدهای اصالت سنجی پیام (MACs)قسمت2- سازوکارهای استفاده کننده از تابع در هم ساز اختصاصی دانلود رایگان بخشنامه
214 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -چارچوب تضمین اصالت سنجی هستار دانلود رایگان بخشنامه
215 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی - الزامات برای اصالت سنجی تا حدودی گمنام تا حدودی غیر پیوند پذیر دانلود رایگان بخشنامه
216 فناوری اطلاعات -فنون شناسایی خودکار و اخذ داده -ویژگی واسط هوایی برای پرس و جوگرهای RFID موبایل دانلود رایگان بخشنامه
217 فناوری اطلاعات -پروتکل انتقال ارتباطات پیشرفته -ویژگی مدیریت کیفیت خدمت (QoS) برای انتقال چند بخشی دو طرفه دانلود رایگان بخشنامه
218 فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 9-2- پروتکل واپایش افزاره تصویر برداری -افزاره پویشگر دانلود رایگان بخشنامه
219 فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 7-1- پروتکل کنترل افزاره روشنایی -افزاره چراغ دودویی دانلود رایگان بخشنامه
220 فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا فراگیر(upnp) -قسمت 5-11-پروتکل کنترل افزاره دوربین امنیتی رقمی (دیجیتال )-خدمت تنظیمات دوربین امنیتی رقمی (دیجیتال) دانلود رایگان بخشنامه
221 فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp)-قسمت 4-4 پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره صوتی تصویری -سطح 2- ساختارهای داده صوتی تصویری دانلود رایگان بخشنامه
222 فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 4-2-پروتکل واپایش افزاره صوتی تصویری-سطح 2-افزاره پردازگر رسانه دانلود رایگان بخشنامه
223 فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 19-10-پروتکل واپایش افزاره حائل حفاظت خورشیدی -خدمت موتور حرکتی دوسویه دانلود رایگان بخشنامه
224 فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 19-1-پروتکل واپایش افزاره حائل حفاظت خورشیدی دانلود رایگان بخشنامه
225 فناوری اطلاعات-معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UpnP)-قسمت 18-13-پروتکل واپایش (کنترل )افزاره دسترسی از دور -خدمت پیکربندی عامل کشف دسترسی از دور دانلود رایگان بخشنامه
226 فناوری اطلاعات-معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UpnP)-قسمت 18-12-پروتکل واپایش (کنترل )افزاره دسترسی از دور -خدمت همزمان سازی عامل کشف دسترسی از دور دانلود رایگان بخشنامه
227 فناوری اطلاعات-معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UpnP)-قسمت 18-10-پروتکل واپایش (کنترل )افزاره دسترسی از دور -خدمت پیکربندی اتصال ورودی دسترسی از دور دانلود رایگان بخشنامه
228 فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 17-1 پروتکل کنترل افزاره خدمت -سطح 3- معماری کیفیت خدمت دانلود رایگان بخشنامه
229 فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp)-قسمت 16-11-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره توان پایین خدمت توان پایین دانلود رایگان بخشنامه
230 فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 16-10-پروتکل واپایش افزاره توان پایین -خدمت پیشکار (پروکسی ) توان پایین دانلود رایگان بخشنامه
231 فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 14-3-پروتکل واپایش افزاره صوتی تصویری-سطح 3-افزاره کارساز رسانه دانلود رایگان بخشنامه
232 فناوری اطلاعات-فناوری های سامانه های گروه متخصصان تصویر متحرک (نماوادیس)(mpeg)-قسمت 9- رمزگذاری مشتریان جریان های انتقال mpeg دانلود رایگان بخشنامه
233 کارتهای شناسایی-کارت های مدارمجتمع-غیر تماسی کارت های مجاورتی -قسمت 2- واسط هوا و مقدار دهی اولیه دانلود رایگان بخشنامه
234 روش های آماری در مدیریت فرایند -قابلیت و عملکرد -قسمت 7-قابلیت فرایندهای اندازه گیری دانلود رایگان بخشنامه
235 روش های آماری در مدیریت فرایند -قابلیت و عملکرد -قسمت 6-آماره قابلیت فرایند برای مشخصه ها با توزیع نرمال چند متغیره دانلود رایگان بخشنامه
236 روش های آماری در مدیریت فرایند -قابلیت و عملکرد-قسمت 1- اصول و مفاهیم کلی دانلود رایگان بخشنامه
237 فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه فن آوری اطلاعات -قسمت 4- ایمنی دسترسی از راه دور دانلود رایگان بخشنامه
238 فناوری اطلاعات-فنون امنیتی -امنیت شبکه فناوری اطلاعات-قسمت 3-امن سازی ارتباطات بین شبکه ها با استفاده از دروازه های امنیتی دانلود رایگان بخشنامه
239 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهای مدیریت امنیت اطلاعات برای خدمات مالی دانلود رایگان بخشنامه
240 فناوری اطلاعات-سامانه های ریز پردازنده -حساب اعداد با ممیز شناور دانلود رایگان بخشنامه
241 فناوری اطلاعات – فنون امنیتی – مدیریت رخداد امنیت اطلاعات دانلود رایگان بخشنامه
242 فناوری اطلاعات -فنون امینتی -امنیت شبکه قسمت 2- راهنماهایی برای طراحی و پیاده سازی امنیت شبکه دانلود رایگان بخشنامه
243 فناوری اطلاعات -کنترل و محتوی رسانه - قسمت 5- قالب های داده برای افزاره های تعاملی دانلود رایگان بخشنامه
244 فناوری اطلاعات -دیسک گردان رقمی قابل ضبط مجدد (DVD-R) 80mm میلی متر-1/23Gbytes (گیگابایت ) در هر طرف و 120MM (میلی متر ) Gbytes 3/95(گیگابایت ) در هر طرف دانلود رایگان بخشنامه
245 فناوری اطلاعات - ارتباطات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -زبان توصیف خدمات وب (WSDL) برای مرحله سه کاربردهای ارتباطات قابل پشتیبانی بوسیله رایانه (CSTA) دانلود رایگان بخشنامه
246 فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی برای مدیریت اقلام -قسمت 64- پارامترهایی برای ارتباطات واسط هوایی در 860 MHZ (مگاهرتز) تا 960 MHZ (مگاهرتز)-نوع D دانلود رایگان بخشنامه
247 فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی برای مدیریت اقلام -قسمت 61- پارامترهایی برای ارتباطات واسط هوایی در 860 MHZ (مگاهرتز) تا 960 MHZ (مگاهرتز)-نوع A دانلود رایگان بخشنامه
248 17342 دانلود رایگان بخشنامه
249 فناوری اطلاعات -تبادل داده بر روی لوح(دیسک)نوری 120mm میلی متر و 80mm میلی متر با استفاده از قالب قابل نوشتن مجدد (+RW)-ظرفیت -4/7Gbytes (گیگابایت )1/46 Gbytes (گیگابایت ) در هر طرف (سرعت ضبط تا 4X) دانلود رایگان بخشنامه
250 فناوری اطلاعات -لوح (دیسک)چند منظوره رقمی (دیجیتالی ) (dvd) 80mm(میلی متری)- لوح (دیسک) فقط خواندنی دانلود رایگان بخشنامه
251 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -حاکمیت امنیت اطلاعات دانلود رایگان بخشنامه
252 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -مدیریت امنیت اطلاعات برای ارتباطات درون بخشی و درون سازمانی دانلود رایگان بخشنامه
253 مهندسی سامانه ها و نرم افزار -الزامات و ارزشیابی کیفی سامانه ها و نرم افزار (SQuaRE) -راهنمای ارزشیابی برای توسعه دهندگان ، کارفرمایان و ارزیابان مستقل دانلود رایگان بخشنامه
254 مهندسی سامانه ها و نرم افزار-الزامات و ارزشیابی کیفی سامانه ها و نرم افزار (SQuaRE)- عناصر سنجه کیفی دانلود رایگان بخشنامه
255 فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (RFID)برای مدیریت اقلام - پروتکل کاربردی -قواعد کد بندی و پردازش براس حس گرها و باطری ها دانلود رایگان بخشنامه
256 فناوری اطلاعات -کنترل و محتوی رسانه -قسمت 4- مشخصه های شی دنیای مجازی دانلود رایگان بخشنامه
257 فناوری اطلاعات -کنترل و محتوی رسانه - قسمت 3- اطلاعات حسی دانلود رایگان بخشنامه
258 فناوری اطلاعات -آزمون و گزارش کارایی زیست سنجی-قسمت 6- روش شناسی های آزمون برای ارزیابی عملیاتی دانلود رایگان بخشنامه
259 فناوری اطلاعات -قالب های تبادل داده زیست سنجی- قسمت 5- داده تصویر صورت دانلود رایگان بخشنامه
260 فناوری اطلاعات -قالب های تبادل داده زیست سنجی- قسمت 3- داده طیفی الگوی انگشت دانلود رایگان بخشنامه
261 فناوری اطلاعات -قالب های تبادل داده زیست سنجی- قسمت 1- چارچوب کاری دانلود رایگان بخشنامه
262 فناوری اطلاعات -چارچوب کاری قالب های رایج مبادله زیست سنجشی-قسمت 1- ویژگی عنصر داده دانلود رایگان بخشنامه
263 فناوری اطلاعات -نگاشتارهای رایانه ای و پردازش تصویر- انقیادهای زبان 3 بعدی (3D) توسعه یافته (X3D) قسمت 2-جاوا دانلود رایگان بخشنامه
264 فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای و پردازش تصویر -پویا نمایی شبه انسان دانلود رایگان بخشنامه
265 فناوری اطلاعات -نوین گرایی معماری -محور (ADM) گروه مدیریت شی -فرامدل کشف دانش (KDM) دانلود رایگان بخشنامه
266 فناوری اطلاعات -زبان مدل سازی یکپارچه گروه مدیریت شی ( OMG UML) -قسمت 2- رو ساخت دانلود رایگان بخشنامه
267 فناوری اطلاعات -زبان مدل سازی یکپارچه گروه مدیریت شی ( OMG UML) -قسمت 1- زیر ساخت دانلود رایگان بخشنامه
268 فناوری اطلاعات -گروه مدیریت شی-معماری میانجی درخواست شی مشترک (CORBA) -قسمت 3- مولفه ها دانلود رایگان بخشنامه
269 فناوری اطلاعات -گروه مدیریت شی-معماری میانجی درخواست شی مشترک (CORBA) -قسمت 2- تعامل پذیری دانلود رایگان بخشنامه
270 فناوری اطلاعات -گروه مدیریت شی-معماری میانجی درخواست شی مشترک (CORBA) -قسمت 1- واسط ها دانلود رایگان بخشنامه
271 فناوری اطلاعات -روش های آزمون عملکرد افزاره شناسایی بسامد رادیویی قسمت 1- روش های آزمون برای عملکرد سامانه دانلود رایگان بخشنامه
272 فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی برای مدیریت اقلام -قسمت 62- پارامترهایی برای ارتباطات واسط هوایی در 860 MHZ (مگاهرتز) تا 960 MHZ (مگاهرتز)-نوع B دانلود رایگان بخشنامه
273 فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی برای مدیریت اقلام-قسمت 2-پارامترهایی برای ارتباط واسط هوایی در بسامدهای زیر 135khz دانلود رایگان بخشنامه
274 فناوری اطلاعات -واسط مدیریت داده های ابری (CDMI) دانلود رایگان بخشنامه
275 فناوری اطلاعات -لوح (دیسک)چند منظوره رقمی (دیجیتالی ) (dvd) 120mm(میلی متری)- لوح (دیسک) فقط خواندنی دانلود رایگان بخشنامه
276 فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (RFID) برای مدیریت اقلام -پروتکل داده - قواعد کد بندی داده و کارکردهای حافظه منطقی دانلود رایگان بخشنامه
277 فناوری اطلاعات -دیدگاه عملکردی کسب و کار-قسمت8- شناسایی الزامات حفاظت از حریم خصوصی به عنوان محدودیت های خارجی در تراکنش های کسب و کار دانلود رایگان بخشنامه
278 مهندسی سامانه و نرم افزار-تضمین سامانه ها و نرم افزار قسمت 2- مورد تضمین دانلود رایگان بخشنامه
279 فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (hes) قسمت 5-6 گروه بندی هوشمند واشتراک منابع برای HES کلاس 2 و کلاس 3 -نوع خدمت دانلود رایگان بخشنامه
280 استاندارد آی تریپل ایی (IEEE) برای فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی و مخابراتی بین سامانه ها- شبکه های محلی و شهری -الزمات ویژه-قسمت 11-ویژگیهای کنترل دسترسی رسانه (MAC) و لایه فیزیکی (PHY) شبکه های محلی (LAN) بی سیم-الحاقیه 6- دسترسی بی سیم در محیط های خود دانلود رایگان بخشنامه
281 اتصال‌گرهای تجهیزات الکترونیکی- قسمت 4-115: اتصال‌گرهای برد چاپی - اتصال‌گر صفحۀ پشتی برای تجهیزات InfiniBand دانلود رایگان بخشنامه
282 قسمت 4-114: اتصال‌گرهای برد چاپی - ویژگی تفصیلی برای اتصال‌گر دو قسمتی با کارکرد حفاظ‌گذاری یکپارچه دارای شبکه‌گونۀ mm 5/1 × mm 1 دانلود رایگان بخشنامه
283 ساختارهای مکانیکی برای تجهیزات الکترونیکی- ابعاد ساختارهای مکانیکی سریmm 6/482 (in 19) - قسمت 3-106: ابعاد تطبیقی برای راکهای فرعی و شاسیهای قابل کاربرد در راکها و کابین‌های متریک مطابق با استاندارد IEC 60917-2-1 دانلود رایگان بخشنامه
284 فناوری اطلاعات – فنون امنیتی-مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات دانلود رایگان بخشنامه
285 کابل های فیبر نوری -قسمت 2-40 -کابل های فیبر نوری داخلی- ویژگیهای خانوادگی برای کابل های فیبر نوری A4 دانلود رایگان بخشنامه
286 فن آوری اطلاعات چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری-قسمت 8-تخصیص حروف به کلیدهای مجموعه -کلید عددی دانلود رایگان بخشنامه
287 فن آوری اطلاعات چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری-قسمت 4-بخش عددی دانلود رایگان بخشنامه
288 فن آوری اطلاعات ـ چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه‌های اداری ـ قسمت 2 : بخش حرفی ـ‌عددی دانلود رایگان بخشنامه
289 فن آوری اطلاعات -چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری -قسمت 1- اصول کلی حاکم بر چیدمان های صفحه کلید دانلود رایگان بخشنامه
290 نمودارهای کنترل -قسمت 2- نمودارهای کنترل شوهارت دانلود رایگان بخشنامه
291 سامانه های پردازش اطلاعات -واژه نامه -قسمت 3-فناوری تجهیزات دانلود رایگان بخشنامه
292 تجهیزات فناوری اطلاعات -ایمنی -قسمت 23- تجهیزات در اندازه بزرگ برای ذخیره سازی داده ها دانلود رایگان بخشنامه
293 تجهیزات فناوری اطلاعات -ایمنی -قسمت 22-تجهیزاتی که در فضای باز نصب می شوند دانلود رایگان بخشنامه
294 فناوری اطلاعات -پردازش سند و ارتباط مرتبط -واسط کاربر برای خدمات مبتنی بر تلفن -برنامه های کاربردی پیام رسانی صوتی دانلود رایگان بخشنامه
295 فناوری اطلاعات -تبادل بر روی کارتریج های لوح(دیسک )نوری 300mm (میلیمتر)از نوع یکبار نوشتن و چندین بار خواندن (worm) با استفاده از روش قالب فرمان یار (کنترلی ) نمونه (ssf) دانلود رایگان بخشنامه
296 فناوری اطلاعات -زبان های دادگان -زبان پرس و جوی ساخت یافته SQL) -قسمت 4- پودمان های ذخیره شده دیرپا (SQL/PSM) دانلود رایگان بخشنامه
297 معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UPnp) -قسمت 18-11 - پروتکل کنترل افزاره ی دسترسی از دور -خدمت عامل کشف دسترسی از دور دانلود رایگان بخشنامه
298 معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UPnp) -قسمت 18-1 - پروتکل کنترل افزاره ی دسترسی از دور -معماری دسترسی از دور دانلود رایگان بخشنامه
299 مهندسی سامانه و نرم افزار-نمایه های چرخه عمر برای هستارهای خیلی کوچک قسمت 2- چارچوب کاری و طبقه بندی دانلود رایگان بخشنامه
300 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه -قسمت 5- ارتباطات امن ساز سرتاسر شبکه ها با استفاده از شبکه های خصوصی مجازی(VPNs) دانلود رایگان بخشنامه
301 فناوری اطلاعات -پروتکل شبکه کنترل-قسمت 3-ویژگی کانال خط توان دانلود رایگان بخشنامه
302 فناوری اطلاعات -پروتکل شبکه کنترل-قسمت 2- ارتباطات زوج (سیم ) به هم تابیده دانلود رایگان بخشنامه
303 فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (RFID) برای مدیریت اقلام -زیر ساخت سامانه نرم افزار -قسمت 2- مدیریت داده ها دانلود رایگان بخشنامه
304 فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی برای مدیریت اقلام -قسمت 6- پارامترهایی برای ارتباطات واسط هوایی در 860 MHZ (مگاهرتز) تا 960 MHZ (مگاهرتز)-کلیات دانلود رایگان بخشنامه
305 فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -اصالت سنجی هستار ناشناس-قسمت 1- عمومی دانلود رایگان بخشنامه
306 الزامات ساختار نحوی پیام های رمزنگاشتی در زیر ساخت کلید عمومی ایران دانلود رایگان بخشنامه
307 فناوری اطلاعات -زبان تبادل نمودار(DXL) زبان تبادل نمودار برای ترسیم های ساختار درختی دانلود رایگان بخشنامه
308 مهندسی نرم افزار -کنسرسیوم بین المللی مشترک سنجش نرم افزار COSMIC)) یک روش سنجش اندازه کارکردی دانلود رایگان بخشنامه
309 فناوری اطلاعات -نمادها و کارکردهای نقشک (آیکون)برای نوار ابزارهای مروگر جهان وب دانلود رایگان بخشنامه
310 فناوری اطلاعات چارچوب قالب تبادل داده در مهندسی نرم افزار با رایانه (CDIF) -قسمت 1- مرور کلی دانلود رایگان بخشنامه
311 فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES)-قسمت 3-10-پروتکل بسته کوتاه بی سیم (WSP) بهینه شده برای برداشت انرژی -پروتکل های معماری و لایه ی پایینتر دانلود رایگان بخشنامه
312 فن آوری اطلاعات -لوح (دیسک)چند منظوره دیجیتالی(رقمی )قابل ضبط (DVD-R) 80MM (میلی متری )1/46 GBYTES (گیگا بایت) در هر طرف و 120MM (میلی متری)4/70 GBYTES گیگابایت در هر طرف دانلود رایگان بخشنامه
313 فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها - ارتباط میدان نزدیک- واسط و پروتکل -(پروتکل و واسط ارتباط میدان نزدیک -1 (NFCIP-1) دانلود رایگان بخشنامه
314 فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (rfid) برای مدیریت اقلام- پروتکل داده - قسمت 1- واسط کاربردی دانلود رایگان بخشنامه
315 فناوری اطلاعات - فشرده سازی رقمی(دیجیتال ) و کد بندی تصویرهای ساکن پرده رنگ ممتد -کاربرد سامانه های چاپ دانلود رایگان بخشنامه
316 فناوری اطلاعات-فشرده سازی رقمی (دیجیتالی ) و کد گذاری تصاویر ساکن پرده رنگ ممتد-قالب تبادل فایل JPEG (JFIF) دانلود رایگان بخشنامه
317 فناوری اطلاعات -تعامل پذیری و انقیادهای مراکز ثبت فراداده (MDR-IB) -قسمت 5- رخ نمون ها دانلود رایگان بخشنامه
318 فن آوری اطلاعات -قابلیت تعامل و انقیاد ثبت فرداده (MDR-IB)-قسمت 4- انقیاد پروتکل دانلود رایگان بخشنامه
319 فناوری اطلاعات -تعامل پذیری و انقیادهای مراکز ثبت فراداده (MDR-IB) -قسمت 3- انقیادهای واسط برنامه نویسی کاربردی (API) دانلود رایگان بخشنامه
320 فناوری اطلاعات -تعامل پذیری و انقیادهای مراکز ثبت فراداده (MDR-IB) -قسمت 2- انقیادهای کد نویسی دانلود رایگان بخشنامه
321 ماشین حساب-طرح بندی صفحه کلید دانلود رایگان بخشنامه
322 فناوری اطلاعات -مدیریت خدمات -قسمت3راهنمایی برای تعریف دامنه و کاربرد پذیری استاندارد ملی ایران شماره ی 1-16347 دانلود رایگان بخشنامه
323 فناوری اطلاعات -ارزیابی فرآیندقسمت 6- یک نمونه از مدل ارزیابی فرآیند چرخه حیات سامانه دانلود رایگان بخشنامه
324 فناوری اطلاعات – سنجش نرم­افزار – سنجش اندازه کارکردی - قسمت 4: مدل مرجع دانلود رایگان بخشنامه
325 فناوری اطلاعات - سنجش نرم افزار - سنجش اندازه کارکردی-قسمت2: ارزیابی انطباق روش‌های سنجش اندازه نرم افزار با استانداردISO/IEC 14143-1 دانلود رایگان بخشنامه
326 فناوری اطلاعات -الگوریتم تطبیقی بدون اتلاف فشرده سازی داده ها دانلود رایگان بخشنامه
327 فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -پروتکل مدیریت نشست چند بخشی (MSMP) دانلود رایگان بخشنامه
328 کارت های شناسایی -کارت های حافظه نوری -قسمت 1- مشخصه های عمومی دانلود رایگان بخشنامه
329 فناوری اطلاعات -واسط های کاربری رسانه های پرمحتوی-قسمت 1- ویجت ها دانلود رایگان بخشنامه
330 فناوری اطلاعات -شناسایی و مدیریت آیتم سیار -کارگزار خدمت برای خدمات شناسایی و اخذ خودکار داده (AIDS) سیار دانلود رایگان بخشنامه
331 فناوری اطلاعات -شناسایی و مدیریت آیتم سیار -قسمت1- پروتکل افزاره کنترلی RFID سیار برای ISO/IEC 18000-63 نوع C دانلود رایگان بخشنامه
332 فناوری اطلاعات -روش های آزمون انطباق افزاره سامانه های مکان یاب بدون درنگ (RTLS) -قسمت 2- روشهای آزمون برای ارتباط واسط هوایی در 2/4 گیگاهرتز دانلود رایگان بخشنامه
333 فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -چارچوب کاری کاری حریم خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
334 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -چارچوب کاری برای مدیریت هویت -قسمت 1- واژگان و مفاهیم دانلود رایگان بخشنامه
335 فناوری اطلاعات -زیست سنجی-واسط برنامه نویسی کاربردی زیست سنجی تعبیه شده دانلود رایگان بخشنامه
336 فناوری اطلاعات -شناسایی به کمک امواج رادیویی برای مدیریت اقلام -نماد RFID دانلود رایگان بخشنامه
337 فناوری اطلاعات -چارچوب حاکمیت معماری خدمت گرا(SOA) دانلود رایگان بخشنامه
338 فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده های زیست سنجشی تعریف شده در استاندارد ISO/IEC 19794 قسمت 5-داده تصویر چهره دانلود رایگان بخشنامه
339 فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات بین سامانه ها-اتصال متقابل سامانه های باز -سازوکار شناسایی پروتکل انتقال دانلود رایگان بخشنامه
340 فناوری اطلاعات - پردازش توزیع شده باز- مدل مرجع - زبان اجرای طرح دانلود رایگان بخشنامه
341 فناوری اطلاعات- روش­های آزمون انطباق افزاره­ی شناسایی بسامد رادیویی -قسمت 7:روش‌های آزمون برای ارتباطات واسط هوایی فعال در MHz 433 دانلود رایگان بخشنامه
342 فناوری اطلاعات- فنون شناسایی و اخذ خودکار داده­ها- ویژگی انطباق با تصدیق‌گر رمزینه-قسمت 1: نمادهای خطی دانلود رایگان بخشنامه
343 فناوری اطلاعات- فنون شناسایی و اخذ خودکار داده‌ها(AIDC)- واژگان هماهنگ شده-قسمت 3: شناسایی بسامد‌ رادیویی(RFID ) دانلود رایگان بخشنامه
344 فناوری اطلاعات – فنون امنیتی – طرح‌های امضای رقمی(دیجیتال) با بازیابی پیام - قسمت 2: سازوکار­های مبتنی بر تجزیه اعداد صحیح دانلود رایگان بخشنامه
345 میکروبیولوژی -شمارش باکتری ها و قارچ های قابل رشد در سوخت های مایع -روش های فیلتراسیون و کشت دانلود رایگان بخشنامه
346 فناوری اطلاعات- اتصال متقابل سامانه‌های باز – مدیریت سامانه‌ها- ترتیب‌سنج فرمان برای مدیریت سامانه‌ها دانلود رایگان بخشنامه
347 فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال واجرا(UPnp) -قسمت 8-17- پروتکل کنترل افزاره دروازه راه اینترنت -خدمت پیکر بندی پیونده اترنت شبکه منطقه ای گسترده دانلود رایگان بخشنامه
348 فن آوری اطلاعات -معماری افزاره UPNP -قسمت 8-13- پروتکل کنترلی افزاره درگاه اینترنتی -شعاع خدمت برای سرویس گیرنده دانلود رایگان بخشنامه
349 فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال واجرا(UPnp) -قسمت 6-2- پروتکل کنترل افزاره گرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع -افزاره محدوده ای ترموستات دانلود رایگان بخشنامه
350 فناوری اطلاعات - معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 6-12 پروتکل کنترل افزاره گرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع -خدمت سرعت فن دانلود رایگان بخشنامه
351 فناوری اطلاعات - معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 6-11 پروتکل کنترل افزاره گرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع -خدمت حالت عملیاتی فن دانلود رایگان بخشنامه
352 فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال واجرا(UPnp) -قسمت 5-پروتکل کنترل افزاره دوربین امنیتی رقمی (دیجیتال) افزاره دوربین امنیتی رقمی دانلود رایگان بخشنامه
353 فناوری اطلاعات -معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UPnp) -قسمت 18-4 - پروتکل کنترل افزاره ی کنترل از دور -افزاره عامل کشف دسترسی از دور دانلود رایگان بخشنامه
354 فناوری اطلاعات -معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UPnp) -قسمت 18-3 پروتکل کنترل افزاره ی دسترسی از دور -افزاره ی کارساز دسترسی از دور دانلود رایگان بخشنامه
355 فناوری اطلاعات -معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UPnp) -قسمت 18-2 پروتکل کنترل افزاره ی دسترسی از دور -خدمت کارخواه دسترسی از دور دانلود رایگان بخشنامه
356 فناوری اطلاعات -قالبهای تبادل داده ی زیست سنجشی-قسمت هشتم-داده ی استخوان بندی الگوی انگشت دانلود رایگان بخشنامه
357 فناوری اطلاعات -قالب های تبادل داده زیست سنجشی -قسمت 6- داده تصویر عنبیه دانلود رایگان بخشنامه
358 فن آوری اطلاعات-قالب های تبادل داده بیومتریک-قسمت2-داده های خطوط انگشت دانلود رایگان بخشنامه
359 فناوری اطلاعات -قالب های تبادل داده های زیست سنجی-قسمت 11- نشانه -امضاء پردازش شده ی داده پویا دانلود رایگان بخشنامه
360 فن آوری اطلاعات -فن آوری سامانه MPEG- قسمت 7- رمز گذاری عمومی در فایل های قالب فایل رسانه ای بر پایه سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO) دانلود رایگان بخشنامه
361 فناوری اطلاعات – ارزیابی فرآیند – قسمت 1: مفاهیم و واژگان دانلود رایگان بخشنامه
362 فناوری اطلاعات – فنون امنیتی– احراز هویت هستار-قسمت 5: سازوکارهای استفاده‌کننده از فنون دانش_صفر دانلود رایگان بخشنامه
363 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -مدیریت کلید -قسمت 5- مدیریت کلید گروهی دانلود رایگان بخشنامه
364 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -مدیریت کلید -قسمت 1- چارچوب دانلود رایگان بخشنامه
365 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -مدیریت سامانه ها-کارکرد زمان بندی دانلود رایگان بخشنامه
366 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای آمادگی فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تداوم کسب و کار دانلود رایگان بخشنامه
367 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -فهرست راهنما-رده های شی ءمنتخب دانلود رایگان بخشنامه
368 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -فهرست راهنما-انواع خصیصه منتخب دانلود رایگان بخشنامه
369 فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز -فهرست راهنما-تعریف خدمت انتزاعی دانلود رایگان بخشنامه
370 فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز -پروتکل ارایه ی بدون اتصال -ویژگی پروتکل دانلود رایگان بخشنامه
371 فناوری اطلاعات -مخابرات و مبادله اطلاعات بین سامانه ها -رویه های سطح بالای کنترل پیونده داده -توصیف رویه متعادل دسترسی پیوند X.25(LAPB) سازگار با رویه های پیوند داده تجهیزات پایانه داده (DTE) دانلود رایگان بخشنامه
372 فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجراUPnP -قسمت8-21 -پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمات پیکر بندی شبکه محلی بی سیم دانلود رایگان بخشنامه
373 فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجراUPnP -قسمت3-13 -پروتکل کنترل افزاره صوتی تصویری -خدمت کنترل رندر دانلود رایگان بخشنامه
374 فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجراUPnP -قسمت3-12 -پروتکل کنترل افزاره صوتی تصویری -خدمت فهرست محتوا دانلود رایگان بخشنامه
375 فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجراUPnP -قسمت3-10 -پروتکل کنترل افزاره صوتی تصویری -خدمت انتقال صوتی تصویری دانلود رایگان بخشنامه
376 فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجراUPnP -قسمت13-11 -پروتکل کنترل امنیت افزاره -خدمت کنسول امنیت دانلود رایگان بخشنامه
377 فناوری اطلاعات سامانه کد گذاری تصویر گروه مشترک کارشناسان عکاسی دامنه گسترده (JPEGXR) -قسمت 2- ویژگیهای کد گذاری تصویر دانلود رایگان بخشنامه
378 فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -خدمات نشست کاربرد دانلود رایگان بخشنامه
379 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای ممیزی سامانه های مدیریت امنیت اطلاعات دانلود رایگان بخشنامه
380 مهندسی سامانه ها و نرم افزار-الزامات و ارزیابی کیفیت سامانه ها و نرم افزار (SQUARE) فرایند ارزیابی دانلود رایگان بخشنامه
381 فناوری اطلاعات -فناوری های صوتی گروه کارشناسان تصویر متحرک (MPEC) -قسمت 2- کد گذاری شی صوتی فضایی (SAOC) دانلود رایگان بخشنامه
382 فناوری اطلاعات - چارچوب کاری چند رسانه ای (MPEG-21) قسمت 19-هستی شناسی زنجیره ارزش رسانه دانلود رایگان بخشنامه
383 فناوری اطلاعات -رسانه های ثبت شده دیجیتالی به منظور تبادل وذخیره سازی اطلاعات -برآورد طول عمر رسانه های نوری جهت ذخیره سازی طولانی مدت اطلاعات دانلود رایگان بخشنامه
384 فناوری اطلاعات -لوح دیسک قابل بازنویسی چند کاره رقمی 120 MM(DVD) میلی متری -لوح دیسک چند کاره رقمی -حافظه با قابلیت دسترسی تصادفی DVD RAM دانلود رایگان بخشنامه
385 فن آوری اطلاعات -دیدگاه عملیاتی تجاری -قسمت 1- پیاده سازی جنبه های عملیاتی مبادله الکترونیکی آزاد داده ها دانلود رایگان بخشنامه
386 فن اوری اطلاعات-فنون امنیتی -معیارهای ارزیابی امنیت فناوری اطلاعات -قسمت 2- مولفه های کارکردی امنیت دانلود رایگان بخشنامه
387 فن اوری اطلاعات-فنون امنیتی -معیارهای ارزیابی امنیت فناوری اطلاعات -قسمت 1- معرف و مدل عمومی دانلود رایگان بخشنامه
388 فناوری اطلاعات -زبان های برنامه نویسی -فرترن -قسمت 1- زبان پایه دانلود رایگان بخشنامه
389 فناوری اطلاعات -حجم و ساختار فایل رسانه لوح فشرده تنها خواندنی و یکبار نوشتنی برای تبادل اطلاعات -قسمت 1-کلیات دانلود رایگان بخشنامه
390 فناوری اطلاعات -زبان های دادگان -بسته های کاربردی و چند رسانه ای زبان پرس و جوی ساخته یافته (SQL) -قسمت 6- داده کاوی دانلود رایگان بخشنامه
391 فناوری اطلاعات -دیسک با قابلیت ضبط مجدد دیسک گردان رقمی دیجیتال 120MM DVD میلیمتری 8/54GB گیگابایت در هر طرف و 80MMمیملیمتری 2/66GB گیگابایت در هر طرف برای لایه دو گانه DVD-RW برای لایه دو گانه DL دانلود رایگان بخشنامه
392 فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی و مخابراتی میان سامانه ها-لایه فیزیکی (PHY)کنترل دسترسی به محیط انتقال (MAC), و لایه های تطابق کنترل (PALs) 60گیگا هرتزی (GHZ) نرخ بالا دانلود رایگان بخشنامه
393 فناوری اطلاعات -دیسک با قابلیت ضبط مجدد دیسک گردان رقمی دیجیتال 80MM(DVD) میلیمتری 2/66GB گیگابایت در هر طرف و 120MM میلیمتری 8/54 GB گیگابایت در هر طرف برای لایه دو گانه DVD-R برای لایه دوگانه DL دانلود رایگان بخشنامه
394 فناوری اطلاعات -یادگیری،آموزش و پرورش -بسته بندی محتوا -قسمت 1-مدل اطلاعات دانلود رایگان بخشنامه
395 فناوری اطلاعات -نگاشتاری رایانه ای و پردازش تصویر -پردازش و تبادل تصویر (IPI) ویژگی کارکردی قسمت 2- واسط برنامه ی کاربردی سامانه ی هسته ی تصویر کردن توسط برنامه نویس دانلود رایگان بخشنامه
396 فناوری اطلاعات -نمایه های استاندارد شده بین المللی سامان دهی پیام کاربردی (2N(AMH2n سامانه های سامان دهی پیام پیام رسانی بین افراد -قسمت 1- پشتیبانی خدمت سامانه سامان دهی پیام (MHS) الزامات پیام رسانی بین افراد (IPM) دانلود رایگان بخشنامه
397 فناوری اطلاعات -پودمان سکوی مورد اعتماد -قسمت 4- دستورها دانلود رایگان بخشنامه
398 فناوری اطلاعات -پودمان سکوی مورد اعتماد -قسمت 3- ساختارها دانلود رایگان بخشنامه
399 فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی و مخابراتی بین سامانه ها-شبکه خدمت های یکپارچه خصوصی -خدمت های حامل چند نرخی مد مداری -توصیف خدمت ، قابلیت های کارکردی و جریان های اطلاعات دانلود رایگان بخشنامه
400 فناوری اطلاعات-زبان های برنامه نویسی -قسمت1-مدولا-2-زبان مبنا دانلود رایگان بخشنامه
401 پردازش اطلاعات -حجم و ساختار فایل لوح (دیسک ) فشرده -حافظه فقط خواندنی (CD-ROM) برای تبادل اطلاعات دانلود رایگان بخشنامه
402 فناوری اطلاعات-نگاشتاری های رایانه ای و پردازش تصویر-سامانه نگاشتاری های تعاملی سلسله مراتبی برنامه نویسی (phigs)- قسمت 1- توصیف تابعی دانلود رایگان بخشنامه
403 فناوری اطلاعات-معماری پایانه باز (OTA) ماشین مجازی دانلود رایگان بخشنامه
404 مواد تصویر پردازی -لوح های (دیسک های )فشرده -لوح دیسک-فشرده -حافظه فقط خواندنی -CD-ROM -روش برای تخمین طول عمر براساس تاثیرات دما و رطوبت نسبی دانلود رایگان بخشنامه
405 فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 5-4- گروه بندی هوشمند و اشتراک منابع برای رده 2 و رده 3- HES- صحه گذاری افزاره دانلود رایگان بخشنامه
406 فناوری اطلاعات-راهنماهایی برای دسترسی به تجهیزات اداری برای افراد کهن سال و افراد با ناتوانی جسمی دانلود رایگان بخشنامه
407 فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 4-1- لایه های ارتباطی لایه کاربردی برای افزاره های کنترلی شبکه ای پیشرفته HES رده 1 دانلود رایگان بخشنامه
408 سامانه پردازش اطلاعات -تبادل اطلاعات بین سامانه ها-کیفیت سیگنال انتقال همزمان در واسط های تجهیزات پایانه داده (DTE) تجهیزات مدار داده (DCE) دانلود رایگان بخشنامه
409 مواد تصویر پردازی -لوح های (دیسک های )نوری مراقبت و به کارگیری برای ذخیره سازی طولانی دانلود رایگان بخشنامه
410 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای ممیزان در کنترل های امنیت اطلاعات دانلود رایگان بخشنامه
411 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امضاهای رقمی (دیجیتال ) با پیوست قسمت 3- سازوکارهای بر پایه لگاریتم گسسته دانلود رایگان بخشنامه
412 مهندسی سامانه ها و نرم افزارها-الزامات و ارزیابی کیفیت سامانه ها و نرم افزار(SQUARE) مدل های کیفیت سامانه و نرم افزار دانلود رایگان بخشنامه
413 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی - روشگان برای ارزشیابی امنیت فناوری اطلاعات (IT) دانلود رایگان بخشنامه
414 فناوری اطلاعات -ارزیابی فرایند قسمت 5- نمونه ی مدل ارزیابی فرایند چرخه حیات نرم افزار دانلود رایگان بخشنامه
415 فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا UPnP قسمت 8-5 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -افزاره نقطه دسترسی شبکه محلی بی سیم دانلود رایگان بخشنامه
416 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -توابع درهم ساز -قسمت 3- توابع درهم ساز اختصاصی دانلود رایگان بخشنامه
417 چگالی سنج های نوسانی -قسمت 2- دستگاههای فرآیندی برای مایعات همگن دانلود رایگان بخشنامه
418 فناوری اطلاعات -واژه نامه -قسمت 31- هوش مصنوعی -یادگیری ماشین دانلود رایگان بخشنامه
419 فناوری اطلاعات -واژگان قسمت 23- پردازش متن دانلود رایگان بخشنامه
420 فناوری اطلاعات -واژگان قسمت 17- دادگان ها دانلود رایگان بخشنامه
421 فناوری اطلاعات -واژگان-قسمت 14-اطمینان پذیری -نگهداشت پذیری و دسترس پذیری دانلود رایگان بخشنامه
422 تجهیزات فن آوری اطلاعات -ایمنی قسمت اول- الزامات عمومی دانلود رایگان بخشنامه
423 فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 5-22 -گروه بندی هومشند و شتراک منابع برای رده 2و رده 3 - HES -رخ نمودن کاربرد -رخ نمودن پرونده دانلود رایگان بخشنامه
424 فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 5-1 اشتراک منابع و گروه بندی هوشمند برای رده 2و رده 3 -پروتکل محوری دانلود رایگان بخشنامه
425 فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 4-2- لایه های ارتباطی انتقال ، شبکه و قسمت های عمومی لایه پیوند داده برای افزاره های کنترلی شبکه ای پیشرفته HES رده 1 دانلود رایگان بخشنامه
426 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز- برخوانی رویه ی راه دور (RPC) دانلود رایگان بخشنامه
427 فناوری اطلاعات -کدگذاری تصاویر متحرک و صوت مربوطه برای رسانه های انبارش رقمی تا حد 1/5Mbit/s قسمت 4- آزمون انطباق دانلود رایگان بخشنامه
428 فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای -مدل مرجع نگاشتارهای رایانه ای دانلود رایگان بخشنامه
429 فناوری اطلاعات -مدیریت چند مسیره ی واسط برنامه کاربردی (API) دانلود رایگان بخشنامه
430 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-ساختار مدیریت اطلاعات -مدل رابطه ی عمومی دانلود رایگان بخشنامه
431 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها-اشیاء و خصیصه های متریک دانلود رایگان بخشنامه
432 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده-قسمت 6-انتقال داده های ساختار نیافته دانلود رایگان بخشنامه
433 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده-قسمت 3-ویژگی پروتکل دانلود رایگان بخشنامه
434 فناوری اطلاعات-واسط سامانه عامل قابل حمل (posix) ویژگی های پایه ، نشر 7 دانلود رایگان بخشنامه
435 فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز-چارچوب کاری و روشگان آزمون انطباق -قسمت7-بیانیه های انطباق پیاده سازی دانلود رایگان بخشنامه
436 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز - چارچوب کاری و روشگان آزمون سازگاری -قسمت 3- نشان گذاری ترکیبی جدولی و درختی (TTCN) دانلود رایگان بخشنامه
437 فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای -فنون واسطه ای برای گفتگوی افزاره های نگاشتاری -انقیاد جریان داده ها -قسمت 2- کد بندی دودویی دانلود رایگان بخشنامه
438 فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای فنون واسط برای گفت و گو با افزاره های نگارشتاری (CGI) -انقیاد جریان داده ها -قسمت 1- کد بندی نویسه دانلود رایگان بخشنامه
439 فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز -فهرست راهنما- -رویه هایی برای عملیات توزیع شده دانلود رایگان بخشنامه
440 فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای و پردازش تصویر-سامانه نگاشتاری های تعاملی سلسه مراتبی برنامه نویس (PHIGS) -قسمت 3- ویژگی برای کد گذاری متن -واضح پوشه بایگانی دانلود رایگان بخشنامه
441 فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز-پروتکل نشست بدون اتصال-ویژگی پروتکل دانلود رایگان بخشنامه
442 سامانه های پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 90MM (میلی متر ) 3/5IN اینچ با استفاده از ضبط مدوله سازی بسامد اصلاح شده در 916 ftprad 15 (گذر شار در رادیان )روی 80لبه در هر طرف قسمت 2-قالب لبه دانلود رایگان بخشنامه
443 سامانه های پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 90MM (میلی متر ) 3/5IN اینچ با استفاده از ضبط مدوله سازی بسامد اصلاح شده در 916 ftprad 15 (گذر شار در رادیان )روی 80لبه در هر طرف قسمت 1- خصوصیات ابعادی-فیزیکی و مغناطیسی دانلود رایگان بخشنامه
444 فناوری اطلاعات -واسط سامانه رایانه کوچک 2-(SCSI-2) قسمت 2-روش دستیابی عمومی (CAM)پیمانه واسط SCSI و انتقال دانلود رایگان بخشنامه
445 فناوری اطلاعات -واسط سامانه رایانه کوچک -2 دانلود رایگان بخشنامه
446 فناوری اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر (FDDI) قسمت 6- مدیریت ایستگاه (SMT) دانلود رایگان بخشنامه
447 فناوری اطلاعات -واسط داده فیبرتوزیع شده (FDDI) قسمت 25- مجموعه آزمون انتزاعی برای FDDI آزمون انطباق مدیریت ایستگاه (SMT-ATS) دانلود رایگان بخشنامه
448 فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -آزمون انطباق تجهیزات پایانه داده ی X.25(DTE) قسمت 3- مجموعه آزمون انطباق لایه بستک دانلود رایگان بخشنامه
449 فناوری اطلاعات -مجموعه نویسه های نگاره ای کد شده تک بایتی هشت بیتی -قسمت 10- الفبای لاتین شماره 6 دانلود رایگان بخشنامه
450 فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)ویژگی نشانه گذاری کنترل کد بندی (ECN) دانلود رایگان بخشنامه
451 فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)ویژگی قواعد کد بندی فشرده (PER) دانلود رایگان بخشنامه
452 فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1) ویژگی قواعد کد بندی پایه (BER) قواعد کد بندی متعارف (CER) و قواعد کد بندی متمایز (DER) دانلود رایگان بخشنامه
453 فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز- پروتکل ارایه ی اتصال گرا- ویژگی پروتکل دانلود رایگان بخشنامه
454 فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا UPnP قسمت 8-10 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت مدیریت پیکربندی میزبان شبکه محلی دانلود رایگان بخشنامه
455 فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا UPnP قسمت 5-10 پروتکل کنترل افزاره دوربین امنیتی دیجیتالی -خدمت تصویر متحرک دوربین امنیتی دیجیتالی دانلود رایگان بخشنامه
456 فناوری اطلاعات -سامانه کد بندی تصویرگروه متخصصین عکاس مشترک با دامنه گسترده (JPEG XR) قسمت 4- آزمون انطباق دانلود رایگان بخشنامه
457 فناوری اطلاعات -محیط ضبط شده به صورت رقمی (دیجیتالی )برای ذخیره سازی و تبادل اطلاعات -لوح دیسک -چند کاره اطلاعاتی برای استفاده در کارتریج قابل تعویضIVDR دانلود رایگان بخشنامه
458 فن اوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (hes) -قسمت 5-5-گروه بندی هوشمند و اشتراک گذاری منابع برای کلاس های 2و3 hes- نوع افزاره دانلود رایگان بخشنامه
459 فن اوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (hes) -قسمت 5-3-گروه بندی هوشمند و به اشتراک گذاری منابع برای کلاس های 2و3 hes- برنامه کاربردی پایه دانلود رایگان بخشنامه
460 فن آوری اطلاعات -معماری سامانه های الکترونیکی خانگی (HES) قسمت5-21 گروه بندی هوشمند و به اشتراک گذاری منابع برای HESکلاس 2و3 پروفایل کاربرد -پروفایل صوتی تصویری دانلود رایگان بخشنامه
461 پردازش اطلاعات -پیاده سازی مجموعه نویسه کد شده هفت بیتی و مجموعه نویسه های هفت و هشت بیتی تعمیم یافته آن روی نوار کاست مغناطیسی با پهنای 81/3 MM (میلیمتر) برای تبادل داده دانلود رایگان بخشنامه
462 زبان های برنامه نویسیPL/1 دانلود رایگان بخشنامه
463 سامانه های پردازش اطلاعات -ارتباطات داده-استفاده از پروتکل سطح بسته X.25 در شبکه های محلی دانلود رایگان بخشنامه
464 پردازش اطلاعات -ساختار نویسه برای شروع -توقف و انتقال با گرایش نویسه به طور همزمان دانلود رایگان بخشنامه
465 توسعه مجموعه نویسه کد شده الفبای سیریلیک برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی دانلود رایگان بخشنامه
466 پردازش داده -پیاده سازی مجموعه نویسه های کد شده هفت بیتی و هشت بیتی ISO روی کارت های پانچ شده دانلود رایگان بخشنامه
467 مستند سازی -مجموعه نویسه کد شده آفریقایی برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی دانلود رایگان بخشنامه
468 پردازش اطلاعات -تبدیل بین دو مجموعه نویسه کد شده استاندارد ISO 646 یا ISO 6937-2 و الفبای تلگراف بین المللی شماره دو (ITA 2) کمیته مشورتی بین المللی تلگراف و تلفن CCITT دانلود رایگان بخشنامه
469 مجموعه نویسه کد شده الفبای یونانی برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی دانلود رایگان بخشنامه
470 اطلاعات و مستند سازی -مجموعه نویسه های کد شده الفبای عبری برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی دانلود رایگان بخشنامه
471 پردازش اطلاعات -نوار مغناطیسی پهن 9 لبه 12/7mmمیلیمتر 0/5in اینچ برای تبادل اطلاعات با استفاده از کد غیر بازگشت به صفر (NRZI) در 32ftpmm (گذار شار بر میلیمتر 800ftpi گذار شار بر اینچ - 32cpmm نویسه بر میلی متر 800cpi نویسه بر اینچ دانلود رایگان بخشنامه
472 فناوری اطلاعات -مجموعه نویسه های نگاشتاری کد شده تک بایت هشت بیتی-قسمت16-الفبای لاتین شماره 10 دانلود رایگان بخشنامه
473 فناوری اطلاعات -مجموعه نویسه های نگاشتاری کد شده تک بایت هشت بیتی-قسمت 15-الفبای لاتین شماره 9 دانلود رایگان بخشنامه
474 فناوری اطلاعات -مجموعه نویسه های نگاشتاری کد شده تک بایت هشت بیتی-قسمت 14-الفبای لاتین شماره 8(سلتیک) دانلود رایگان بخشنامه
475 پردازش اطلاعات -بازنمایی مجموعه نویسه کد شده ی هفت بیتی روی نوار پانچ شده دانلود رایگان بخشنامه
476 ماشین های اداری و ماشین های چاپگر مورد استفاده برای پردازش اطلاعات -عرض روبان های چاپ پارچه ای روی قرقر ه ها دانلود رایگان بخشنامه
477 فناوری اطلاعات -پروتکل فراهم سازی خدمت شبکه مد بدون اتصال -قسمت2-تدارک خدمت پایه با یک زیر شبکه ISO\IEC 8802 دانلود رایگان بخشنامه
478 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -پروتکل نشست بدون اتصال -پیش نویس بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (pics) دانلود رایگان بخشنامه
479 فناوری اطلاعات -جدا سازی گالوانیک مدارهای تبادلی بالانس شده دانلود رایگان بخشنامه
480 پردازش اطلاعات -نوار کاغذی منگنه شده -ابعاد و محل سوراخ های پیش برنده و سوراخ های کد دانلود رایگان بخشنامه
481 پردازش اطلاعات -استفاده از توازن طولی برای آشکار سازی خطاها در پیام های اطلاعاتی دانلود رایگان بخشنامه
482 ماشین های اداری و ماشین های چاپ مورد استفاده در پردازش اطلاعات -پهنای روبان های چاپی پارچه ای در قرقره های بیش از 19mm (میلی متر) دانلود رایگان بخشنامه
483 پردازش اطلاعات -بازنمایی نگاشتاری نویسه های کنترلی مجموعه نویسه کد شده هفت بیتی(7-bit) دانلود رایگان بخشنامه
484 ماشین های اداری و تجهیزات پردازش داده جانمایی صفحه کلید برای کاربردهای عددی دانلود رایگان بخشنامه
485 پردازش اطلاعات -قرقره هایی برای نوارهای مغناطیسی با پهنای 12/7mm (میلی متر) 0/5 in اینچ شماره های 16و18و22 دانلود رایگان بخشنامه
486 رویه های کنترلی مد پایه -مکمل ها دانلود رایگان بخشنامه
487 ماشین های اداری وتجهیزات پردازش داده -فاصله گذاری های خط و فاصله گذاری های نویسه دانلود رایگان بخشنامه
488 پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 200MM (میلی متر)8IN اینچ با استفاده از ضبط کردن دو بسامدی در 13 262 Ftprad (گذار شار بر رادیان ) 1/9tpm شیار بر میلی متر- 48tpi شیار بر اینچ دریک طرف -قسمت 2- قالب شیار دانلود رایگان بخشنامه
489 اطلاعات ومستند سازی -بسط مجموعه نویسه های کد شده الفبای لاتین برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی قسمت 2-نویسه های لاتین استفاده شده در زبان های اروپایی اقلیت با فرم نوشتاری منسوخ شده دانلود رایگان بخشنامه
490 تعمیم مجموعه نویسه کد شده الفبای لاتین برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی دانلود رایگان بخشنامه
491 پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 200MM (میلی متر)8IN اینچ با استفاده از ضبط مدوله سازی بسامد تغییر یافته در 13262 Ftprad (گذار شار بر رادیان ) 1/9tpm شیار بر میلی متر- 48tpi شیار بر اینچ در هر دو طرف -قسمت 1- خصوصیات ابعادی ، فیزیکی و م دانلود رایگان بخشنامه
492 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پروتکل بدون اتصال برای عنصر خدمت کنترل همبستگی -پیش برگ بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (pics) دانلود رایگان بخشنامه
493 فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی و مخابراتی بین سامانه ها-رویه ثبت شماره های تخصیصی برای ISO\IEC 26907و ISO\IEC 26908 دانلود رایگان بخشنامه
494 کارت های شناسایی-کارت های حافظه نوری -روش ضبط تمام نگاشتاری -قسمت 3-خواص و مشخصه های نوری دانلود رایگان بخشنامه
495 کارت های شناسایی-کارت های حافظه نوری -روش ضبط تمام نگاشتاری -قسمت2- ابعاد و محل ناحیه نوری قابل دسترس دانلود رایگان بخشنامه
496 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -محافظت از اطلاعات زیست سنجی دانلود رایگان بخشنامه
497 فناوری اطلاعات -مدیریت خدمات -قسمت2-راهنمای کاربرد سامانه های مدیریت خدمات دانلود رایگان بخشنامه
498 فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات قسمت 1- الزامات سامانه ی مدیریت خدمات دانلود رایگان بخشنامه
499 مهندسی سامانه ها و نرم افزار- چارچوب کاری ترازیابی عملکرد پروژه فناوری اطلاعات - قسمت 1- مفاهیم و تعاریف دانلود رایگان بخشنامه
500 تنش پذیری سازمانی -سامانه های مدیریت امنیت ـ آمادگی و استمرار -الزامات به همراه راهنمای استفاده دانلود رایگان بخشنامه
501 کار عملی توصیه شده ی موسسه ی مهندسین برق و الکترونیک (IEEE)برای به کارگیری نرم افزار دانلود رایگان بخشنامه
502 مهندسی سامانه ها و نرم افزار-تضمین سامانه ها و نرم افزارها -قسمت 3- سطوح یکپارچگی سامانه دانلود رایگان بخشنامه
503 مهندسی سامانه ها و نرم افزار-فرایند های چرخه حیات -مهندسی نیازمندی ها دانلود رایگان بخشنامه
504 مهندسی سامانه ها و نرم افزار-فرایند های چرخه حیات سامانه دانلود رایگان بخشنامه
505 مهندسی سامانه ها و نرم افزار-توصیف معماری دانلود رایگان بخشنامه
506 فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها- پروتکل امنیت لایه انتقال دانلود رایگان بخشنامه
507 فناوری اطلاعات -منطق مشترک (CL) یک چارچوب کاری برای خانواده ای از زبان های مبتنی بر منطق دانلود رایگان بخشنامه
508 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب های کاری امنیتی برای سامانه های باز -چارچوب کاری ممیزی امنیت و هشدارها دانلود رایگان بخشنامه
509 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب های کاری امنیتی برای سامانه های باز -مرورکلی دانلود رایگان بخشنامه
510 فناوری اطلاعات -ارزیابی فرایند قسمت 4- راهنمای استفاده برای بهبود فرایند و تعیین قابلیت فرایند دانلود رایگان بخشنامه
511 فناوری اطلاعات -ارزیابی فرایند قسمت 3- راهنمایی بر انجام یک ارزیابی دانلود رایگان بخشنامه
512 مهندسی نرم افزار -ارزیابی فرایند-قسمت2- انجام یک ارزیابی دانلود رایگان بخشنامه
513 فناوری اطلاعات -ارزیابی فرآیند قسمت1-مفاهیم و واژگان دانلود رایگان بخشنامه
514 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -پروتکل امنیتی لایه ی شبکه دانلود رایگان بخشنامه
515 سامانه های پردازش اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدل مرجع پایه -قسمت4-چارچوب کاری مدیریتی دانلود رایگان بخشنامه
516 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -مدل مرجع پایه -نام گذاری و نشانی دهی دانلود رایگان بخشنامه
517 سامانه های پردازش اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -مدل مرجع پایه -قسمت 2- معماری امنیتی دانلود رایگان بخشنامه
518 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدل مرجع پایه -مدل پایه دانلود رایگان بخشنامه
519 فناوری اطلاعات -مدل مرجع مدیریت داده دانلود رایگان بخشنامه
520 فناوری اطلاعات -فرامدل معنایی تسهیل تبادل تعریف مهندسی نرم افزار به کمک رایانه (CDIF) قسمت 2- مشترک دانلود رایگان بخشنامه
521 فناوری اطلاعات -فرامدل معنایی تسهیل تبادل تعریف مهندسی نرم افزار به کمک رایانه (CDIF) قسمت 1- اساس دانلود رایگان بخشنامه
522 فن آوری اطلاعات -امنیت شبکه خانگی قسمت 1- الزامات امنیتی دانلود رایگان بخشنامه
523 مهندسی نرم افزار-فرآیندهای چرخه حیات نرم افزار -نگهداری دانلود رایگان بخشنامه
524 مهندسی نرم افزار-ارزیابی محصول قسمت 3- فرآیندی برای توسعه دهندگان دانلود رایگان بخشنامه
525 مهندسی نرم افزار-ارزیابی محصول قسمت 2- طرح ریزی و مدیریت دانلود رایگان بخشنامه
526 مهندسی نرم افزار -ارزیابی محصول -قسمت6-مستندات ماژول های ارزیابی دانلود رایگان بخشنامه
527 فناوری اطلاعات -ارزیابی محصول نرم افزاری -قسمت 5- فرایند ارزیاب ها دانلود رایگان بخشنامه
528 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-امنیت لایه های بالایی عام-پیش برگ بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل قاعده نحوی انتقال حفاظت (PICS) دانلود رایگان بخشنامه
529 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-امنیت لایه های بالایی عام-پیش برگ بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS) عنصر خدمت تبادل امنیت (SESE) دانلود رایگان بخشنامه
530 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-امنیت لایه های بالایی عام-ویژگی قاعده نحوی انتقال حفاظت دانلود رایگان بخشنامه
531 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -تصدیق پروتکل های رمز نگاشتی دانلود رایگان بخشنامه
532 فن اوری اطلاعات -پروتکل کنترل شبکه قسمت 4- ارتباط IP دانلود رایگان بخشنامه
533 فناوری اطلاعات -فنون شناسایی و اخذ خودکار داده ها (AIDC) -واژگان هماهنگ قسمت 1- عبارات عمومی مربوط به AIDC دانلود رایگان بخشنامه
534 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -رویه های عملیاتی مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز (OSI) ثبت سرشاخه های شناسائه شی ء برای کاربردها و خدمات با استفاده از شناسایی مبتنی بر برچسب دانلود رایگان بخشنامه
535 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-رویه های برای عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز(osi) قسمت 4- ثبت رخ نمودن های محیط پایانه مجازی (VTE) دانلود رایگان بخشنامه
536 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-رویه هایی برای عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز(osi) قسمت 2- رویه های ثبت برای انواع سندOSI دانلود رایگان بخشنامه
537 فناوری اطلاعات -سامانه کد بندی تصویر گروه متخصصین عکاسی مشترک با دامنه گسترده (JPEG XR) قسمت 5- نرم افزار مرجع دانلود رایگان بخشنامه
538 فناوری اطلاعات -سامانه کد گذاری تصویر گروه مشترک کارشناسان عکاسی دامنه گسترده (JPEGXR) -قسمت 3- حرکت JPEGXR دانلود رایگان بخشنامه
539 شناسایی حیوانات با بسامد رادیویی -قسمت 2- ارزیابی انطباق فرستنده /گیرنده rfid با استانداردهای ملی ایران شماره 12813و12812 دانلود رایگان بخشنامه
540 فناوری اطلاعات -فنون شناسایی خودکار و اخذ داده-شناساگرهای حامل داده (شامل شناساگرهای نمادشناسی) دانلود رایگان بخشنامه
541 فناوری اطلاعات -آزمون و گزارش کارآیی زیست سنجی -قسمت 7- آزمون الگوریتم های مقایسه زیست سنجی روی کارت دانلود رایگان بخشنامه
542 فناوری اطلاعات -آزمون و گزارش کارآیی زیست سنجی -قسمت 5- سناریوی کنترل دسترسی و طرح واره درجه بندی دانلود رایگان بخشنامه
543 فناوری اطلاعات -راهنما برای ارزیابی و انتخاب ابزارهای مهندسی نرم افزار به کمک رایانه (case) دانلود رایگان بخشنامه
544 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه -قسمت 1- مرور کلی و مفاهیم دانلود رایگان بخشنامه
545 فناوری اطلاعات -فراخوانی رویه مستقل از زبان(LIPC) دانلود رایگان بخشنامه
546 سامانه های پردازش اطلاعات -ارتباطات متنی-انتقال مطمئن -قسمت 2- ویژگی پروتکل دانلود رایگان بخشنامه
547 سامانه های پردازش اطلاعات -ارتباطات متنی-انتقال مطمئن -قسمت 1- تعریف مدل و خدمت دانلود رایگان بخشنامه
548 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -مدیریت سامانه ها-کارکرد مدیریت دامنه مدیریت و سیاست مدیریت دانلود رایگان بخشنامه
549 فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-4 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -افزاره اتصال شبکه گسترده دانلود رایگان بخشنامه
550 فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-3 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -افزاره شبکه گسترده دانلود رایگان بخشنامه
551 فن آوری اطلاعات -معماری افزاره اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 2- پروتکل کنترلی افزاره پایه -افزاره پایه دانلود رایگان بخشنامه
552 کارت های شناسایی -کارت های حافظه نوری -روش ضبط خطی-قسمت 3- مشخصات و خواص نوری دانلود رایگان بخشنامه
553 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -احراز هویت هستار قسمت 6- سازوکارهای استفاده از انتقال دستی داده ها دانلود رایگان بخشنامه
554 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -احراز هویت هستار قسمت 3- سازوکارهای استفاده کننده از فنون امضای رقمی (دیجیتال) دانلود رایگان بخشنامه
555 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -احراز هویت هستارقسمت 2- سازوکارهای استفاده کننده از الگوریتم های پوشیده سازی متقارن دانلود رایگان بخشنامه
556 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -احراز هویت هستار قسمت 1- کلیات دانلود رایگان بخشنامه
557 فناوری اطلاعات -زبان های برنامه نویسی- پاسکال دانلود رایگان بخشنامه
558 فناوری اطلاعات -چار چوب کاری و طبقه بندی نمایه های استاندارد شده بین المللی -قسمت 3- اصول و طبقه بندی برای نمایه های محیط سامانه باز دانلود رایگان بخشنامه
559 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -رویه های عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز (OSI) تولید و ثبت شناسانه های منحصر به فرد جهانی (UUIDS) و استفاده ی آن ها به عنوان مولفه های شناسانه شی نشانه گذاری قاعده نحوی انتزاعی یک (ASN.1) دانلود رایگان بخشنامه
560 فن آوری اطلاعات -شرح سند و زبان های پردازش -قالب های فایل OFFICE XML-OPEN- قسمت 3- نشانه گذاری سازگار و توسعه پذیر دانلود رایگان بخشنامه
561 فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-18 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت اتصال پروتکل اینترنت شبکه گسترده دانلود رایگان بخشنامه
562 فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-1 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -افزاره دروازه اینترنت دانلود رایگان بخشنامه
563 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امضاهای رقمی(دیجیتالی)با پیوست قسمت 2- سازوکارهای بر پایه عامل بندی صحیح دانلود رایگان بخشنامه
564 فناوری اطلاعات -کاربردهای عام نشانه گذاری قاعده نحوی انتزاعی یک (ASN.1) مجموعه اطلاعات سریع دانلود رایگان بخشنامه
565 فن آوری اطلاعات -امنیت شبکه خانگی -قسمت 2- خدمات امنیت داخلی -پروتکل ارتباطی امن برای میان افزار(SCPM) دانلود رایگان بخشنامه
566 فن آوری اطلاعات -فن آوری های سامانه های MPEG-قسمت 3- پیام های محافظت و مدیریت مالکیت معنوی XML دانلود رایگان بخشنامه
567 فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها-پروتکل زبان نشته گذاری توسعه پذیر (XML) برای کاربردهای مخابراتی پشتیبانی شده رایانه ای (CSTA) مرحله سوم دانلود رایگان بخشنامه
568 فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها-خدمات برای کاربردهای مخابراتی پشتیبانی شده رایانه ای (CSTA) مرحله سوم دانلود رایگان بخشنامه
569 فن آوری اطلاعات -انقیادهای زبان SEDRIS -قسمت 4- زبان برنامه نویسی c دانلود رایگان بخشنامه
570 فن آوری اطلاعات -خدمات محیط مهندسی نرم افزار دانلود رایگان بخشنامه
571 فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 4-آزمون انطباق دانلود رایگان بخشنامه
572 فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 3-شنیداری دانلود رایگان بخشنامه
573 فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 26-انطباق شنیداری دانلود رایگان بخشنامه
574 فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 22-قالب فونت باز دانلود رایگان بخشنامه
575 فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 20-باز نمود صحنه کاربرد سبک (LASER) و قالب تراکم ساده (SAF) دانلود رایگان بخشنامه
576 فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 2-دیداری دانلود رایگان بخشنامه
577 فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 11-توصیف صحنه و موتور کاربرد دانلود رایگان بخشنامه
578 فناوری اطلاعات -تبادل داده ها بر روی کارتریج های دیسک نوری یک صد و سی میلیمتری (mm) ظرفیت یک و سه دهم گیگابایت برای هر کارتریج دانلود رایگان بخشنامه
579 فناوری اطلاعات -کد بندی اطلاعات چند رسانه ای و ابر رسانه ای -قسمت 8- نماد گذاری XMIL برای ISO/IEC 13522-5 دانلود رایگان بخشنامه
580 فناوری اطلاعات -کد بندی اطلاعات چند رسانه ای و ابر رسانه ای -قسمت 7- آزمون میان عملیاتی و انطباق برایISO/IEC 13522-5 دانلود رایگان بخشنامه
581 فناوری اطلاعات -حجم و ساختار فایل رسانه لوح فشرده فقط خواندنی و یکبار نوشتنی برای تبادل اطلاعات -قسمت 2- حجم و ساختار فایل دانلود رایگان بخشنامه
582 فناوری اطلاعات-تبادل اطلاعات روی کارتریج های لوح نوری یک صد و سی میلیمتری (mm) گنجایش - یک گیگابایت در هر کارتریج دانلود رایگان بخشنامه
583 فناوری اطلاعات-تبادل اطلاعات روی کارتریج های لوح نوری سیصد میلیمتری (mm) یکبارنوشتنی -چند بار خواندنی (worm) با استفاده از روش رهگیری فرمان یار مرکب ادامه دار (ccs) دانلود رایگان بخشنامه
584 فناوری اطلاعات -زبان های دادگان -بسته های چند رسانه ای و کاربردی زبان پرس و جوی ساخت یافته (SQL) قسمت 3-فضایی دانلود رایگان بخشنامه
585 فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات میان سامانه ها-رویه های کنترل پیوند داده های سطح بالا (HDLC) دانلود رایگان بخشنامه
586 فناوری اطلاعات -زبان های برنامه نویسی -زبان برنامه نویسی پرولگ-قسمت 2-پودمان ها دانلود رایگان بخشنامه
587 مهندسی سامانه ها و نرم افزار-فرآیند های چرخه حیات نرم افزار دانلود رایگان بخشنامه
588 فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات میان سامانه ها -ارتباط خط برق (plc) کنترل دسترسی رسانه plc(mac) سرعت بالا و لایه فیزیکی (phy) قسمت 1- الزامات کلی دانلود رایگان بخشنامه
589 فناوری اطلاعات -پردازش تصویر و نگاشتاری های رایانه ای -کد بندی برای تسهیل تبادل تصویر (llf) دانلود رایگان بخشنامه
590 فناوری اطلاعات-تبادل داده ها روی کارتریج های لوح نوری با چگالی بسیار زیاد (udo) قابل باز نوشتن و یکبار نوشتنی -چند بار خواندنی یک صد و سی میلیمتری (mm)- گنجایش -شصت گیگابایت در هر کارتریج -نسل دوم دانلود رایگان بخشنامه
591 فناوری اطلاعات -پودمان سکوی مطمئن قسمت 2- اصول طراحی دانلود رایگان بخشنامه
592 فناوری اطلاعات -پودمان سکوی مطمئن قسمت 1- کلیات دانلود رایگان بخشنامه
593 این استاندارد در اجلاسیه شماره 183 مورخ 24/12/90 باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره 19635 می باشد دانلود رایگان بخشنامه
594 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-زمینه کاربرد برای مدیریت سامانه ها با پردازش تراکنش دانلود رایگان بخشنامه
595 فناوری اطلاعات-واسط موازی با کارایی بالا-قسمت 6-کنترل سوده فیزیکی (HIPPI-SC) دانلود رایگان بخشنامه
596 فناوری اطلاعات-واسط موازی با کارایی بالا-قسمت 2-پروتکل قاب بندی (HIPPI-FP) دانلود رایگان بخشنامه
597 فناوری اطلاعات-واسط موازی با کارایی بالا-قسمت 10- لایه فیزیکی 6400 (HIPPI-6400-PH)MBIT/S دانلود رایگان بخشنامه
598 فناوری اطلاعات-اتواع داده همه منظوره (GPD) دانلود رایگان بخشنامه
599 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -ساختار اطلاعات مدیریتی -شی ءهای مدیریت شده لایه کاربردی مدیریت سامانه ها دانلود رایگان بخشنامه
600 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -ساختار اطلاعات مدیریتی -شی ءهای مدیریت شده برای پشتیبانی لایه های بالاتر دانلود رایگان بخشنامه
601 فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها-تغییر در کارکرد دانلود رایگان بخشنامه
602 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -رده های آزمون تشخیص و اطمینان دانلود رایگان بخشنامه
603 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -کارکرد خلاصه سازی دانلود رایگان بخشنامه
604 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -کارکرد سنجش استفاده برای مقاصد حسابداری دانلود رایگان بخشنامه
605 فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی و مخابراتی بین سامانه ها -پروتکل تبادل اطلاعات مسیریابی سامانه ی پایانی برای کاربرد توام با پیوست ISO/IEC 8878 دانلود رایگان بخشنامه
606 فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی مخابراتی بین سامانه ها- تعریف کارکردهای رله یک سامانه میانی لایه شبکه دانلود رایگان بخشنامه
607 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده -قسمت 5- رخ نمودن و پرسش نامه محتوای برنامه کاربردی هنگام استفاده از پردازش تراکنش (TP) در اتصال متقابل سامانه های باز (OSI) دانلود رایگان بخشنامه
608 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده - پرسش نامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS) دانلود رایگان بخشنامه
609 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده -قسمت 2- خدمت پردازش تراکنش (TP) در اتصال متقابل سامانه های باز (OSI) دانلود رایگان بخشنامه
610 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده -قسمت 1- مدل پردازش تراکنش (TP) در اتصال متقابل سامانه های باز (OSI) دانلود رایگان بخشنامه
611 فناوری اطلاعات - اتصال متقابل سامانه های باز -تعریف خدمت فیزیکی دانلود رایگان بخشنامه
612 فناوری اطلاعات میان اتصال سامانه های باز -انتقال مطمئن -پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS) دانلود رایگان بخشنامه
613 فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-20 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت اتصال پروتکل نقطه به نقطه شبکه گسترده دانلود رایگان بخشنامه
614 فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-19 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت پیکربندی پیوند برای خدمت تلفن قدیمی ساده در شبکه گسترده دانلود رایگان بخشنامه
615 فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-16 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت پیکربندی خط اشتراک دیجیتال شبکه گسترده دانلود رایگان بخشنامه
616 فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-14 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت پیکربندی پیوند کابلی شبکه گسترده دانلود رایگان بخشنامه
617 فن آوری اطلاعات -جستجوی قالب JP-قسمت3-قالب پرس وجو دانلود رایگان بخشنامه
618 فن آوری اطلاعات -واسط تشریح محتوای چند رسانه ای -قسمت 12-قالب پرس و جو دانلود رایگان بخشنامه
619 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -ساختار اطلاعات مدیریتی -مدیریت عمومی دانلود رایگان بخشنامه
620 سینمای دیجیتالی (سینما D)-انواع داده ای XML دانلود رایگان بخشنامه
621 فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها-کارکرد پایش زمان پاسخ دانلود رایگان بخشنامه
622 فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها-کارکرد مدیریت آزمون دانلود رایگان بخشنامه
623 فناوری اطلاعات مجموعه نویسه های تصویری کد شده تک بایتی 8 بیتی قسمت 3- الفبای لاتین شماره 3 دانلود رایگان بخشنامه
624 فناوری اطلاعات -توابع کنترلی برای مجموعه نویسه های کد شده دانلود رایگان بخشنامه
625 سامانه های پردازش اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر(FDDI) قسمت 1- پروتکل لایه فیزیکی (PHY) حلقه نشانه دانلود رایگان بخشنامه
626 سامانه های پردازش اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز -زبان ویژگی ترتیب موقت (LOTOS) فن توصیفی صوری براساس ترتیب موقت رفتار قابل مشاهده دانلود رایگان بخشنامه
627 سامانه های پردازش اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز-انتقال ،دسترسی و مدیریت فایل -قسمت 4- ویژگی پروتکل فایل دانلود رایگان بخشنامه
628 سامانه های پردازش اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز-انتقال ،دسترسی و مدیریت فایل -قسمت 3- تعریف خدمت فایل دانلود رایگان بخشنامه
629 سامانه های پردازش اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز -انتقال -دسترسی ومدیریت فایل -قسمت 2- تعریف انباره فایل مجازی دانلود رایگان بخشنامه
630 زبان های برنامه نویسی APL- دانلود رایگان بخشنامه
631 پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 130MM (میلی متر) (5/25IN) (اینچ) با استفاده از ضبط مدوله سازی بسامد اصلاح شده در 958 FTPRAD 7(گذر شار در رادیان) و 1.9tpmm (لبه در میلی متر) 48tpi لبه در اینچ -روی هر دو طرف قسمت 2- قالب لبه A دانلود رایگان بخشنامه
632 پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 130mm (میلی متری) 5/25in اینچ با استفاده از ضبط دو بسامدی در 7 958 ftprad گذرشار در رادیان و 1.9 tpmm (لبه در میلی متر) و 48 tpi (لبه در اینچ ) روی یک طرف -قسمت 2-قالب لبه دانلود رایگان بخشنامه
633 پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 130mm (میلی متری)5/25 in اینج )با استفاده از ضبط دو بسامدی در 7 958 ftprad (گذر شاردر رادیان ) 1.9 لبه در میلی متر ) 48 tpi لبه در اینچ -روی یک طرف -قسمت 1-مشخصه های ابعادی -فیزیکی و مغناطیسی دانلود رایگان بخشنامه
634 پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 200mm (میلی متری) 8in اینچ با استفاده از ضبط دو بسامدی در 13262 ftprad گذرشار در رادیان و 1.9 tpmm (لبه در میلی متر) و 48 tpi (لبه در اینچ ) روی یک طرف -قسمت 1- مشخصه های ابعادی -فیزیکی و مغناطیسی دانلود رایگان بخشنامه
635 فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-15 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت پیکربندی واسط مشترک شبکه گسترده دانلود رایگان بخشنامه
636 پیام های تولید شده کارت تراکنش مالی -ویژگی های تبادل پیام -قسمت 1-پیام ها،عناصر داده و مقادیر کد دانلود رایگان بخشنامه
637 مهندسی سامانه ها و نرم افزار-الزاماتی برای آزمون گرها و بازنگرهای مستندات کاربر دانلود رایگان بخشنامه
638 فناوری اطلاعات فنون امنیتی -سلب انکار -قسمت 3- سازوکارهای به کارگیری فنون نامتقارن دانلود رایگان بخشنامه
639 فناوری اطلاعات فنون امنیتی -سلب انکار -قسمت 2- سازوکارهای به کارگیری فنون متقارن دانلود رایگان بخشنامه
640 فنون امنیتی فناوری اطلاعات -سلب انکار -قسمت 1- کلیات دانلود رایگان بخشنامه
641 فناوری اطلاعات -زبان های دادگان -بسته های چند رسانه ای و کاربردی زبان پرس و جوی ساخت یافته (SQL) قسمت 2-متن کامل دانلود رایگان بخشنامه
642 فناوری اطلاعات -زبان های دادگان -بسته های چند رسانه ای و کاربردی زبان پرس و جوی ساخت یافته (SQL) قسمت 1- چارچوب کاری دانلود رایگان بخشنامه
643 فن آوری اطلاعات -گرافیک های رایانه ای و پردازش تصویر -تبادل و پردازش تصویر -انقیادهای زبان واسط برنامه کاربردی -قسمت 4-زبان برنامه نویسی C دانلود رایگان بخشنامه
644 فناوری اطلاعات -نمایه های استاندارد شده بین المللی ساماندهی پیام کاربردی (AMH2n)2n-سامانه های ساماندهی پیام پیام رسانی بین افراد -قسمت 6-AMH26 -الزامات پیام رسانی بین افراد (IPM)برای دسترسی سامانه پیام رسانی 94 (MS 94) توسعه یافته قسمت هفتم (P7) دانلود رایگان بخشنامه
645 فناوری اطلاعات -نمایه استاندارد شده بین المللی ساماندهی پیام کاربردی (AMH2n)-سامانه های ساماندهی پیام پیام رسانی بین افراد -قسمت 5- ساماندهی پیام کاربردی 24AMH22 -الزامات پیام رسانی بین افراد (IPM)برای دسترسی مخزن پیام (MS) توسعه یافته قسمت هفت (P7) دانلود رایگان بخشنامه
646 فناوری اطلاعات -نمایه های استاندارد شده بین المللی ساماندهی پیام کاربردی (AMH2n) 2n- سامانه های ساماندهی پیام پیام رسانی بین افراد-قسمت 4-AMH23,AMH25-الزامات پیام رسانی بین افراد(IPM)برای دسترسی سامانه انتقال پیام (MTS) قسمت سوم (P3) و دسترسی سامانه انتقا دانلود رایگان بخشنامه
647 فناوری اطلاعات -نمایه استاندارد شده بین المللی ساماندهی پیام کاربردی (AMH2n)-سامانه های ساماندهی پیام پیام رسانی بین افراد -قسمت 3- AMH22 -الزامات پیام رسانی بین افراد (IPM)برای انتقال پیام قسمت اول (P1) دانلود رایگان بخشنامه
648 فناوری اطلاعات -نمایه استاندارد شده بین المللی ساماندهی پیام کاربردی (AMH2n)-سامانه های ساماندهی پیام پیام رسانی بین افراد -قسمت 2- AMH21 -محتوای پیام رسانی بین افراد (IPM) دانلود رایگان بخشنامه
649 فناوری اطلاعات -فشرده سازی داده ها برای تبادل اطلاعات -الگوریتم کد گذاری حساب دودویی دانلود رایگان بخشنامه
650 فناوری اطلاعات -واسط موازی با کارایی بالا-قسمت 3- کپسوله کردن واحدهای داده پروتکل کنترل پیوند منطقی (IEEESTD 802.2) (HIPPI-LE) دانلود رایگان بخشنامه
651 فناوری اطلاعات -واسط موازی با کارایی بالا-قسمت 1- ویژگی پروتکل مکانیکی ، الکتریکی و سیگنال دهی (HIPPI-PH) دانلود رایگان بخشنامه
652 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -شیء ها و صفت ها برای کنترل دسترسی دانلود رایگان بخشنامه
653 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -کارکرد دنباله ممیزی امنیت دانلود رایگان بخشنامه
654 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -کارکرد کنترل رخدادنگار دانلود رایگان بخشنامه
655 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -کارکرد مدیریت گزارش رویداد دانلود رایگان بخشنامه
656 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -صفت هایی برای نمایش ارتباطات دانلود رایگان بخشنامه
657 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها - کارکرد مدیریت شی ء دانلود رایگان بخشنامه
658 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پروتکل بدون اتصال برای عنصر خدمت کنترل پیوستگی -ویژگی پروتکل دانلود رایگان بخشنامه
659 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -رویه های عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز (OSI) قسمت 5- ثبت تعاریف شی کنترلی پایانه مجازی (VT) دانلود رایگان بخشنامه
660 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -رویه های عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز (osi) رویه های عمومی و کمان های بالایی درخت شناسانه شی ء دانلود رایگان بخشنامه
661 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -پروتکل برای عنصر خدمت بازیابی ، همروی و پایبندی -پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS) دانلود رایگان بخشنامه
662 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -پروتکل برای عنصر خدمت بازیابی ، همروی و پایبندی -ویژگی پروتکل دانلود رایگان بخشنامه
663 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -کدهای احراز هویت پیام MAC) )قسمت 1 - سازو کارهای استفاده از رمز گذاری بلوکی دانلود رایگان بخشنامه
664 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-روشگان و چارچوب کاری آزمون انطباق -قسمت 6- ویژگی آزمون نمایه پروتکل دانلود رایگان بخشنامه
665 فناوری اطلاعات - اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب کاری و روشگان آزمون انطباق قسمت 4- تحقق آزمون دانلود رایگان بخشنامه
666 فناوری اطلاعات - اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب کاری و روشگان آزمون انطباق قسمت 2-ویژگی مجموعه آزمون انتزاعی دانلود رایگان بخشنامه
667 فناوری اطلاعات - اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب کاری و روشگان آزمون انطباق قسمت 1- مفاهیم کلی دانلود رایگان بخشنامه
668 فناوری اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر (FDDI) -قسمت 5-کنترل حلقه ترکیبی (HRC) دانلود رایگان بخشنامه
669 فناوری اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر (FDDI) قسمت 21- مجموعه آزمون انتزاعی برای آزمودن انطباق پروتکل لایه فیزیکی FDDI(PHY ATS) دانلود رایگان بخشنامه
670 فناوری اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر (FDDI) -قسمت 20- مجموعه آزمون انتزاعی برای آزمودن انطباق لایه وابسته به محیط انتقال فیزیکی (PMD ATS) FDDI دانلود رایگان بخشنامه
671 INSO-ISO-IEC 9041-2 دانلود رایگان بخشنامه
672 فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز -پروتکل رده پایه پایانه مجازی-قسمت 2- پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS) دانلود رایگان بخشنامه
673 فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز -تعریف خدمت پیوند داده دانلود رایگان بخشنامه
674 فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها-آزمودن انطباق تجهیزات پایان دهی داده (DTE) با توصیه نامه X.25 قسمت 2- مجموعه آ‍زمون انطباق با لایه پیوند داده دانلود رایگان بخشنامه
675 فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی شماره یک (ASN.1)ثبت و کاربرد دستور العمل های کد بندی قواعد کد بندی بسته یا (PER) دانلود رایگان بخشنامه
676 فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)نگاشت تعازیف نماواره ASN.1 W3C XML دانلود رایگان بخشنامه
677 فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)قواعد کد بندی (XER)XML دانلود رایگان بخشنامه
678 فناوری اطلاعات -نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1) ویژگی پارامتری کردن ASN.1 دانلود رایگان بخشنامه
679 فناوری اطلاعات -نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1) ویژگی محدودیت دانلود رایگان بخشنامه
680 فناوری اطلاعات -نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)- ویژگی شیئی اطلاعاتی دانلود رایگان بخشنامه
681 فناوری اطلاعات -نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)- ویژگی نشانه گذاری پایه دانلود رایگان بخشنامه
682 فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز- پروتکل ارائه اتصال گرا- پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS) دانلود رایگان بخشنامه
683 فناوری اطلاعات -زبان های برنامه نویسی -آدا دانلود رایگان بخشنامه
684 فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز- پروتکل برای عنصر خدمت کنترل وابستگی -پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS) دانلود رایگان بخشنامه
685 فناوری اطلاعات -پروتکل برای فراهم سازی خدمت انتقال مد بدون اتصال میان اتصال سامانه های باز (OSI) دانلود رایگان بخشنامه
686 سامانه پردازش اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز -انتقال -دسترسی و مدیریت فایل - قسمت 5- پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل دانلود رایگان بخشنامه
687 فناوری اطلاعات -پروتکل برای فراهم سازی خدمت شبکه مد بدون اتصال -تدارک خدمت زیرین به وسیله کانال های B سودهی شده مداری شبکه رقمی خدمات یکپارچه (ISDN) دانلود رایگان بخشنامه
688 فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز- پروتکل نشست اتصال گرا-ویژگی پروتکل دانلود رایگان بخشنامه
689 فناوری اطلاعات -ارتباطات داده - پروتکل لایه بسته X.25 برای تجهیزات پایانه داده دانلود رایگان بخشنامه
690 فناوری اطلاعات -گرافیک رایانه ای و پردازش تصویر-سامانه هسته ای گرافیکی (GKS) قسمت اول -توصیف کار کردی دانلود رایگان بخشنامه
691 فناوری اطلاعات -زبان های برنامه نویسی -زیر مجموعه همه منظوره زبان PL/I دانلود رایگان بخشنامه
692 اطلاعات و مستندات بخش الحاقی مجموعه نویسه کد شده الفبای عربی برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی دانلود رایگان بخشنامه
693 فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -رویه های عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز (OSI) ثبت فرایندهای کاربرد و هستارهای کاربرد دانلود رایگان بخشنامه
694 فناوری اطلاعات اندازه گیری و رتبه بندی عملکرد سامانه های نرم افزاری مبتنی بر رایانه دانلود رایگان بخشنامه
695 سامانه های فضایی -الزامات گزارش آزمون تداخل الکترومغناطیسی (EMI) دانلود رایگان بخشنامه
696 فناوری اطلاعات -میان افزار چند رسانه ای - قسمت 8- نرم افزار مرجع دانلود رایگان بخشنامه
697 رویه های نمونه گیری برای بازرسی براساس مشخصه های کیفی -قسمت پنجم -سامانه فهرست طرح های نمونه گیری دنباله ای براساس حد کیفی پذیرش (AQL) برای بازرسی انباشته ای دانلود رایگان بخشنامه
698 فناوری اطلاعات -زیست سنجی -ملاحظات قضایی و اجتماعی برای برنامه های کاربردی تجاری -قسمت اول- راهنمای عمومی دانلود رایگان بخشنامه
699 فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) قسمت 8-2 -قرارداد کنترل افزاره گذرگاه اینترنت -افزاره شبکه محلی دانلود رایگان بخشنامه
700 فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) قسمت 8-11 -قرارداد کنترل افزاره گذرگاه اینترنت -خدمت پیش رانی لایه 3 دانلود رایگان بخشنامه
701 آزمونهای شرایط محیطی -آزمون ec-افتادن و واژگون شدن دانلود رایگان بخشنامه
702 آزمونهای شرایط محیطی-آزمون Ee-جهش دانلود رایگان بخشنامه
703 تعبیر آماری داده ها آزمونها و بازه های اطمینان مربوط به نسبت ها دانلود رایگان بخشنامه