مهندسی سامانه ها و نرم افزار-تضمین سامانه ها و نرم افزارها -قسمت 3- سطوح یکپارچگی سامانه
ICS_Code : 35/080
ICS_T1 : سامانه -نرم افزار
16343-3
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد