فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-آیین کار برای کنترل های امنیت اطلاعات
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC-27002
1394
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد