فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-رویه هایی برای عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز(osi) قسمت 2- رویه های ثبت برای انواع سندOSI
ICS_Code : 35/100/70
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
16176-2
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد