فناوری اطلاعات -آزمون عملکرد و گزارش دهی زیست سنجی -قسمت 4- آزمون عملکرد همکاری متقابل
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
14868-4
1394
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد