مهندسی نرم افزار -نیازمندی های کیفی سامانه و نرم افزار و ارزشیابی آن (SQuaRE) نیازمندیهای قالب مشترک صنعتی (CIF) برای قابلیت استفاده -شرح زمینه استفاده
ICS_Code : 35/080
ICS_T1 : مهندسی نرم افزار
20846
1394
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد