فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 9-2- پروتکل واپایش افزاره تصویر برداری -افزاره پویشگر
ICS_Code : 35/200
ICS_T1 : فن اوری-اطلاعات
13285-9-2
1393
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد