فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امضاهای رقمی (دیجیتال ) با پیوست قسمت 3- سازوکارهای بر پایه لگاریتم گسسته
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات -فنون -دیجیتال
INSO-IEC14888-3
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد