فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -رویه های عملیاتی مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز (OSI) ثبت سرشاخه های شناسائه شی ء برای کاربردها و خدمات با استفاده از شناسایی مبتنی بر برچسب
ICS_Code : 35/100/01
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
16176-9
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد