فناوری اطلاعات -توابع کنترلی برای مجموعه نویسه های کد شده
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات -کنترل -مجموعه نویسی
INSO-ISO_IEC 6429
1390
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد