فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)ویژگی قواعد کد بندی فشرده (PER)
ICS_Code : 35/100/60
ICS_T1 : فناوری اطلاعات-نشانه گذاری
INSO-ISO-IEC 8825-2
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد