فناوری اطلاعات – فنون امنیتی– احراز هویت هستار-قسمت 5: سازوکارهای استفاده‌کننده از فنون دانش_صفر
ICS_Code : 35.040
ICS_T1 : اطلاعات-فنون-امنیت-احراز- هویت- هستار-سازو کار- دانش- صفر
10825-5
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد