فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا فراگیر(upnp) -قسمت 5-11-پروتکل کنترل افزاره دوربین امنیتی رقمی (دیجیتال )-خدمت تنظیمات دوربین امنیتی رقمی (دیجیتال)
ICS_Code : 35/200
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
13285-5-11
1393
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد