فناوری اطلاعات -تجهیزات اداری -خصوصیات کیفی چاپ برای نشان های پستی رقمی (دیجیتال ) با قابلیت خواندن توسط ماشین
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
18476
1393
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد