فناوری اطلاعات -لوح دیسک قابل بازنویسی چند کاره رقمی 120 MM(DVD) میلی متری -لوح دیسک چند کاره رقمی -حافظه با قابلیت دسترسی تصادفی DVD RAM
ICS_Code : 35/220/30
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC 16824
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد