فن آوری اطلاعات -قابلیت تعامل و انقیاد ثبت فرداده (MDR-IB)-قسمت 4- انقیاد پروتکل
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فن آوری اطلاعات
16897-4
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد