فناوری اطلاعات -مدیریت چند مسیره ی واسط برنامه کاربردی (API)
ICS_Code : 35/200
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC-11002
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد