فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای پردازش تصویر و بازنمایی داده های محیطی -رویه هایی برای ثبت اقلام
ICS_Code : 35/140
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
18198
1393
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد