فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -توابع درهم ساز -قسمت 3- توابع درهم ساز اختصاصی
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات -امنیتی
9598-3
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد