فناوری اطلاعات مدل مرجع شی دارای محتوای قابل اشتراک (SCORM) قسمت 1- مرور کلی
ICS_Code : 03/100/30.35/240/99
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
20763-1
1394
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد