فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پروتکل بدون اتصال برای عنصر خدمت کنترل پیوستگی -ویژگی پروتکل
ICS_Code : 35/100/70
ICS_T1 : فناوری اطلاعات-سامانه
INSO-ISO-IEC10035-1
1390
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد