فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 5-1 اشتراک منابع و گروه بندی هوشمند برای رده 2و رده 3 -پروتکل محوری
ICS_Code : 35/200.35/240/99
ICS_T1 : فناوری اطلاعات -الکترونیکی
INSO-ISO-IEC14543-5-1
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد