فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز-پروتکل نشست بدون اتصال-ویژگی پروتکل
ICS_Code : 35/100/50
ICS_T1 : فناوری اطلاعات -پروتکل
INSO-ISO-IEC 9548-1
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد