فناوری اطلاعات -فنون شناسایی و اخذ خودکار داده -شناسایی منحصر به فرد -قسمت 6- گروه بندی ها
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
12508-6
1394
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد