فناوری اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر (FDDI) قسمت 6- مدیریت ایستگاه (SMT)
ICS_Code : 35/200
ICS_T1 : فناوری اطلاعات -فیبر
INSO-ISO-IEC 9314-6
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد