فناوری اطلاعات -قالب های تبادل داده زیست سنجی- قسمت 5- داده تصویر صورت
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC 19794-5
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد