فناوری اطلاعات -لوح (دیسک)چند منظوره رقمی (دیجیتالی ) (dvd) 120mm(میلی متری)- لوح (دیسک) فقط خواندنی
ICS_Code : 35/220/30
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC 16448
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد