فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 5-4- گروه بندی هوشمند و اشتراک منابع برای رده 2 و رده 3- HES- صحه گذاری افزاره
ICS_Code : 35/200.35/240/99
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
inso-iso14543-5-4
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد