فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)قواعد کد بندی (XER)XML
ICS_Code : 35/100/60
ICS_T1 : فناوری -اطلاعات
INSO-ISO-IEC 8825-4
1390
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد