فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -مدیریت امنیت اطلاعات برای ارتباطات درون بخشی و درون سازمانی
ICS_Code : 35/080
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC 27010
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد