ساختارهای مکانیکی برای تجهیزات الکترونیکی- ابعاد ساختارهای مکانیکی سریmm 6/482 (in 19) - قسمت 3-106: ابعاد تطبیقی برای راکهای فرعی و شاسیهای قابل کاربرد در راکها و کابین‌های متریک مطابق با استاندارد IEC 60917-2-1
ICS_Code : 31.240
ICS_T1 : تجهیزات الکترونیکی
INSO-IEC60917-3-106
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد