فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز -فهرست راهنما-تعریف خدمت انتزاعی
ICS_Code : 35/100/70
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC-9594-3
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد