سامانه های پردازش اطلاعات -ارتباطات داده-استفاده از پروتکل سطح بسته X.25 در شبکه های محلی
ICS_Code : 35/100/30
ICS_T1 : سامانه-پردازش اطلاعات
16642
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد