فناوری اطلاعات -پروتکل انتقال ارتباطات پیشرفته -ویژگی مدیریت کیفیت خدمت (QoS) برای انتقال چند بخشی دو طرفه
ICS_Code : 35/100/40
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
13401-4
1393
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد