قسمت 4-114: اتصال‌گرهای برد چاپی - ویژگی تفصیلی برای اتصال‌گر دو قسمتی با کارکرد حفاظ‌گذاری یکپارچه دارای شبکه‌گونۀ mm 5/1 × mm 1
ICS_Code : اتصال‌گر
ICS_T1 : 31.220.10
INSO-IEC61076-4-114
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد