فناوری اطلاعات-تبادل اطلاعات روی کارتریج های لوح نوری سیصد میلیمتری (mm) یکبارنوشتنی -چند بار خواندنی (worm) با استفاده از روش رهگیری فرمان یار مرکب ادامه دار (ccs)
ICS_Code : 35/220/30
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC 13403
1390
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد