فناوری اطلاعات -گروه مدیریت شی-معماری میانجی درخواست شی مشترک (CORBA) -قسمت 2- تعامل پذیری
ICS_Code : 35/080
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC 19500-2
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد