فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنمای پیاده سازی یکپارچه استانداردهای ISO-IEC27001,ISO-IEC20000-1
ICS_Code : 03/080/99.35/020.35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC 27013
1393
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد