فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای ممیزان در کنترل های امنیت اطلاعات
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-IEC-TR 27008
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد