فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها-آزمودن انطباق تجهیزات پایان دهی داده (DTE) با توصیه نامه X.25 قسمت 2- مجموعه آ‍زمون انطباق با لایه پیوند داده
ICS_Code : 35/100/30
ICS_T1 : فناوری اطلاعات -سامانه -مخابرات
INSO-ISO-IEC 8882-2
1390
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد