فناوری اطلاعات-فنون شناسایی و اخذ خودکار داده -شناسایی منحصر به فرد -قسمت 1- واحدهای حمل و نقل مجزا
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
12508-1
1394
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد