فناوری اطلاعات -راهنما برای ارزیابی و انتخاب ابزارهای مهندسی نرم افزار به کمک رایانه (case)
ICS_Code : 35/080
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
14867
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد