فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها - کارکرد مدیریت شی ء
ICS_Code : 35/100/70
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC-10164-1
1390
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد