سری Y- اطلاعات جهانی ،زیر ساخت ،جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی -شبکه های آینده -شبکه های هوشمند همه جاگاه (حاضر در همه جا) -مرور کلی
ICS_Code : 35/110
ICS_T1 : پروتکل
19120
1394
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد